Chi bộ khoa xây dựng Đảng nâng cao chất lượnglãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025

Chi bộ khoa Xây dựng Đảng là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá. Nhiệm vụ chính trị trung tâm của chi bộ là lãnh đạo đảng viên, giảng viên thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng uỷ, Ban Giám hiệu phân công.

1.jpg

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm khoa học Nghiên cứu vận dụng Mô hình “Chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, ngày 08/12/2023.

Trong thời gian qua, cùng với các chi bộ khoa, phòng trong Nhà trường, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn và Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nhà trường đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện trên tất cả mọi mặt, phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt chuẩn mức 2 trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ chính trị rất nặng nề của Nhà trường, đòi hỏi các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, học viên trong Nhà trường phải nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của chi bộ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa Xây dựng Đảng không ngừng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Cụ thể:

Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua nhiều hình thức

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, chi bộ đặc biệt chú trọng đến việc lãnh đạo chuyên môn đổi mới, nâng cao chất lượng bài giảng của từng giảng viên trong khoa. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường, chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn. Theo đó, trước khi lên lớp, các giảng viên phải soạn và thông qua giáo án từng bài giảng. Việc tổ chức góp ý bài giảng, thông qua giáo án được thực hiện tại các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ của khoa, của từng bộ môn với nguyên tắc giáo án từng bài giảng của các giảng viên trong cùng bộ môn phải bảo đảm sự thống nhất chung về mục tiêu kiến thức, kỹ năng và liên hệ thực tiễn, nhất là kiến thức trọng tâm và phương pháp dạy - học của từng nội dung bài giảng. Việc thông qua giáo án luôn được thực hiện nghiêm túc, những giảng viên thông qua giáo án được lãnh đạo khoa và các dồng nghiệp góp ý trực tiếp với tinh thần thẳng thắn, xây dựng giúp đỡ lẫn nhau, nhờ đó chất lượng bài giảng của giảng viên không ngừng được nâng lên. Chi bộ cũng lãnh đạo các giảng viên tích cực đăng ký thao giảng cấp khoa, cấp trường, cấp Học viện. Đến nay đã có 01 giảng viên trong khoa đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc, 01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi toàn quốc và nhiều lượt giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp trường; chọn cử nhiều lượt giảng viên tham gia các lớp tập huấn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức…

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn với thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

Quán triệt phương châm “lý luận gắn với thực tiễn”, chi bộ luôn xác định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đội ngũ giảng viên. Bám sát định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chi ủy, chi bộ đã quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo; sáng tạo trong định hướng thực hiện nhiệm vụ này. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, các đảng viên tích cực tham gia viết bài đăng trang Thông tin điện tử; Tập san Lý luận và thực tiễn và các sách, báo chuyên ngành; tham gia và viết bài tham luận các cuộc hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh; tham gia viết các bài chính luận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động; vận dụng các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu nghị quyết đại hội Đảng các cấp để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc toạ đàm khoa học ở các cấp độ: cấp trường, cấp khoa. Cụ thể: Toạ đàm khoa học: Nghiên cứu, trao đổi, vận dụng quan điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy hiện nay; Nghiên cứu, vận dụng Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung vào giảng dạy; Nghiên cứu, vận dụng những điểm mới trong Quy định 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; về mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Năm học 2024, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm học, chi bộ đã lãnh đạo xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân ở Chi bộ khoa Xây dựng Đảng”. Bên cạnh đó, để phát huy năng lực và khơi dậy sự tự tin, chủ động của đảng viên, chi bộ đã định hướng, khuyến khích các đồng chí phó trưởng khoa, đảng viên, giảng viên đăng ký chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh, cấp khoa, cấp trường gắn với nhiệm vụ chuyên môn; khuyến khích, động viên giảng viên đến các địa phương tham dự các buổi họp, buổi tổng kết gắn với chuyên môn (khi được địa phương đồng ý).

Những hoạt động nghiên cứu khoa học vừa giúp giảng viên củng cố được kiến thức chuyên môn vừa mở rộng, hiểu biết sâu hơn kiến thức mới từ những chuyên ngành khác, góp phần hoàn thiện phông kiến thức của chính mình. Đồng thời còn giúp cho giảng viên rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá. Đây cũng chính là cách thức để mỗi giảng viên thâm nhập thực tiễn, thấy rõ sự vận động đa chiều của thực tiễn, từ đó chắt lọc những kiến thức từ thực tiễn để bổ sung cho bài giảng thêm phong phú, sâu sắc và tăng tính thuyết phục.

Thứ ba, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho giảng viên.

Công tác này luôn được chi bộ đặc biệt quan tâm. Xác định đây là giải pháp mang tính trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ có phẩm chất chính trị “4 kiên định”, phẩm chất đạo đức “7 dám” và phát triển trên nhiều phương diện. Chi bộ luôn coi trọng, phát huy thế mạnh, năng lực của đội ngũ giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trong quá trình phân công nhiệm vụ cho đảng viên, chi bộ luôn phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của giảng viên. Phân công bài giảng gắn với chuyên môn được đào tạo và năng lực giảng dạy để giảng viên chủ động về kiến thức, lựa chọn phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, từ đó phát huy được khả năng nội lực của bản thân, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy. Chi bộ luôn luôn hỗ trợ, đồng hành với giảng viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của giảng viên, giúp giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

thể khẳng định với cách làm vừa nguyên tắc vừa mềm dẻo, linh hoạt và sáng tạo, chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, qua đó tạo dựng được niềm tin của cán bộ, đảng viên vào vai trò lãnh đạo của chi bộ, củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa chi bộ với đảng viên, giảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ còn có một số hạn chế, như: công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc làm cụ thể của từng đảng viên chưa được thường xuyên; việc đôn đốc, nhắc nhở  đảng viên thực hiện công việc còn chưa quyết liệt; về phía đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tiến độ còn chậm so với quy định.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2025,  chi bộ cần:

Một là, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Theo đó, Đảng uỷ, Ban giám cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng môi trường tạo động lực để khuyến khích giảng viên đổi mới sáng tạo, học tiến sĩ…; thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của giảng viên nhất là các giảng viên nữ; chỉ đạo phòng bộ phận chức năng tổng hợp kết quả lấy phiếu đánh giá giảng viên thông báo về khoa chuyên môn để mỗi giảng viên không ngừng n lực phấn đấu hoàn thiện năng lực bản thân; để tạo điều kiện cho giảng viên thực hiện tốt việc nghiên cứu thực tế, Đảng uỷ, Ban giám hiệu cần xây dựng quy định phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên đến nghiên cứu thực tế theo Hướng dẫn số 311-HD/HVCTQG ngày 12/6/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên trường chính trị; lãnh đạo các khoa chuyên môn ứng dụng kết quả nghiên cứu ở các đề tài khoa học vào giảng dạy; có chế độ khen thưởng kịp thời khi chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường và của chi bộ, khoa từ đó tạo động lực, phát huy tính tích cực, tự giác, khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, giảng viên góp phần phát triển nhà trường phát triển toàn diện.

Hai là, chi cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đảng viên, giảng viên, làm cho mỗi đảng viên thấy được bổn phận và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện tốt mô hình “Chi bộ 4 tốt” qua đó góp phần  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường; lãnh đạo tổ chức các hoạt động, phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn, sát với công tác giảng dạy, nghiên cứu, như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn của đất nước, của địa phương, các nội dung, chương trình giảng dạy, nghiên cứu của khoa - đây là biện pháp hữu hiệu mà trong những năm qua Chi bộ đã làm được và đạt hiệu quả tốt; kịp thời có biện pháp phù hợp để giúp đỡ các đảng viên còn khó khăn, còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, như cử giảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ về nâng cao chất lượng bài giảng và nghiên cứu khoa học; tăng cường sinh hoạt chuyên môn để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm; lựa chọn những đề tài nghiên cứu phù hợp, đảm bảo yêu cầu về tính mới, tính khoa học và tính thực tiễn. Đối với nhiệm vụ khoa học, thực hiện phương thức “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” để tăng cường trách nhiệm, khuyến khích đổi mới sáng tạo của giảng viên. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò của chi ủy trong định hướng, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các đề tài khoa học nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ đúng quy định. Có kế hoạch cụ thể trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động giảng dạy.

Ba là, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên

Mỗi đảng viên cần chủ động, quyết tâm cao tự học, tự rèn luyện, đổi mới sáng tạo cả về nhận thức, tư duy và phương pháp trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó, nghiên cứu khoa học để trang bị thêm kiến thức phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy. Dành thời gian thoả đáng nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn từ đó hình thành nên những tri thức mới, vận dụng làm phong phú nội dung bài học. Theo đó, các đảng viên, giảng viên căn cứ vào chuyên môn, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chủ nhiệm lớp để nắm rõ đặc điểm tình hình, vị trí, việc làm của học viên, đặc điểm của địa phương, từ đó đề xuất các nhiệm vụ khoa học phù hợp với chuyên môn, tập trung thực hiện có hiệu quả mô hình “nghiên cứu trước, bồi dưỡng sau, tư vấn sâu, kịp thời tổng kết” nhất là những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị,  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở sơ sở.

Với những nỗ lực trong đổi mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian tới chi bộ khoa Xây dựng Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng viên, giảng viên nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở đó góp phần quan trọng xây dựng chi bộ, Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thị Kiều Trang - Khoa xây dựng Đảng - Trường Chính trị tỉnh

Truy cập
Hôm nay:
385
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7475
Tháng này:
48175
Tất cả:
2086215