Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 81-KH/ĐUK17/11/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024
Số 163-KH/TU11/9/2023Kế hoạch thực hiện kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị ( khóa XIII) " về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Số 162-KH/TU11/9/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị ( khóa XIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Số 69-KH/ĐUK15/3/2023Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 65-KH/ĐUK14/02/2023Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 64-KH/ĐUK14/02/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Số 07-KH/TW17/8/2022Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số 44-KH/ĐUK22/4/2022Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 (Mẫu phiếu giới thiệu để làm quy trình nhân sự Đại hội, Mẫu báo cáo đại hội, biểu mẫu Đại hội)
Số 40-KH/ĐUK25/02/2022Khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo thông báo kết luận số 70-KL/UBKTTU ngày 24/12/2021 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
Số 52-KH/BTCTW17/02/2022Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/BTCTW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa"
Số 37-KH/ĐUK27/01/2022Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022
Số 31-KH/ĐUK21/10/2021Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 30-KH/ĐUK20/10/2021Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số 25-KH/ĐUK06/8/2021Thực hiện Chương trình “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”
Số 24-KH/ĐUK20/7/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ"
Số 23-KH/ĐUK20/7/2021Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tiếp tục nâng cáo chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng", "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025"
Số 15-KH/ĐUK22/02/2021Kế hoạch hoạt động trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2021
Số 05-KH/ĐUK03/11/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiẹm kỳ 2020 - 2025
Số 01-Kh/ĐUK10/9/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa II
Số 118-KH/ĐUK17/7/2020V/v tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025
117-KH/ĐUK02/06/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư ( khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
117-KH/ĐUK02/06/2020Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Ban Bí thư ( khóa XII) và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
117-KH/ĐUK02/6/2020Kế hoạch quán triệt, thực hiện chỉ thị nghị quyết
116-KH/ĐUK21/5/2020Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020
03-KH/BTC03/3/2020Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa"
115-KH/ĐUK20/02/2020Kế hoạch Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020
111-KH/ĐUK20/01/2020KH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
213-KH/ĐUK15/01/2020Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
251/KH-UBND12/12/2019Kế hoạch triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển".
211-KH/ĐUK09/12/2019Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Truy cập
Hôm nay:
364
Hôm qua:
1270
Tuần này:
364
Tháng này:
41612
Tất cả:
2191387