Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
4999-QĐ/ĐUK18/01/2024quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
4998-QĐ/ĐUK18/01/2024quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ
06-QC/ĐUK18/01/2024Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
05-NQ/ĐUK11/01/2024Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phương hướng nhiệm vụ năm 2024
27-CT/TW25/12/2023Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
138-QĐ/TW01/12/2023Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Số 81-KH/ĐUK17/11/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024
125-QĐ/TW10/10/2023Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Số 163-KH/TU11/9/2023Kế hoạch thực hiện kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị ( khóa XIII) " về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Số 162-KH/TU11/9/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị ( khóa XIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Số 1023-CV/ĐUK19/7/2023Về việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Số 122-CV/ĐUK18/7/2023Về việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Số 69-KH/ĐUK15/3/2023Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 50-LK/TW28/02/2023Kết luận số 50-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Số 65-KH/ĐUK14/02/2023Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; xét chọn, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số 64-KH/ĐUK14/02/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Số 96-QĐ/TW02/02/2023Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
Số 04NQ/ĐUK17/01/2023Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số 153-BC/ĐUK30/12/2022Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhiệm vụ giải pháp năm 2023
Số 03-HD/TW27/12/2022Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên
Số 80-QĐ/TW18/8/2022Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 80-QĐ/TW18/8/2022Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số 07-KH/TW17/8/2022Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số 25-HD/BCĐTW01/8/2022Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
Số 118-BC/ĐUK11/7/2022Báo cáo 5 năm thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới
Số 21-NQ/TW16/6/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
0408/6/2022Mẫu biểu về công tác kiểm tra, giám sát
Số 03-QĐ/ĐUK02/6/2022Về chế độ báo cáo của đảng ủy, chi bộ trực thuộc; các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối
0125/4/2022Mẫu phiếu giới thiệu để làm quy trình nhân sự Đại hội
0225/4/2022Mẫu báo cáo đại hội
Truy cập
Hôm nay:
933
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11896
Tháng này:
24991
Tất cả:
2229259