Giải pháp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Bác, đồng thời nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, cũng như việc tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ Sở VHTTDL hiện nay có 405 đảng viên, sinh hoạt tại 1 đảng bộ bộ phận và 13 chi bộ trực thuộc với nhiệm vụ chính trị là tham mưu, giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn xác định và quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn và sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn ngành, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự bồi dưỡng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra để thật sự là những tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo Bác.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.... kiên định và không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn..”; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, qua đó thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quan tâm, tham gia. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiêu biểu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hằng năm, Đảng bộ ban hành kế hoạch về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra tồn tại của nhiệm kỳ trước, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch khắc phục. Đảng bộ Sở đã chỉ đạo các chi bộ lồng ghép việc triển khai nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, gắn các nội dung cuộc vận động với công tác đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu ở các lĩnh vực. Mỗi chi bộ, đơn vị tập trung xây dựng từ 1 đến 2 điển hình tiêu biểu và đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Cùng với việc xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả tăng cường bồi dưỡng, phát hiện, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những mô hình, nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, tiêu biểu được xây dựng và triển khai thực hiện đã có sức lan tỏa, như: Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh với mô hình, điển hình “Tổ chức chiếu phim lưu động tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của 11 huyện miền núi và các xã bãi ngang thuộc các huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa trong tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Chi bộ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn với mô hình, điển hình “Tuyên truyền và vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh biên giới”. Thông qua việc thực hiện quay thu phát sóng 06 vở diễn sân khấu truyền hình và 135 buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân các huyện miền núi trong tỉnh để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo; bảo vệ an ninh biên giới, thực hiện theo chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chi bộ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống với mô hình “ rèn đức, luyện tài”, “ Đàn giỏi, hát hay”; các chi bộ Cơ quan Sở với phong trào thi đua “ Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”; “Thư viện xanh” của chi bộ Thư viện tỉnh; “Kết nối di sản văn hóa cùng phát triển” của chi bộ Ban quản lý Di tích Lam Kinh, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Đảng bộ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT với phong trào “Mỗi buổi tập là một trận thi đấu” của HLV, VĐV; các đoàn thể Sở phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phụ nữ hai giỏi, phong trào thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua do ngành phát động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên đoàn viên, hội viên gặp khó khăn, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết; tổ chức trao quà cho các xã miền núi khó khăn do ngành đỡ đầu đã tạo nên những tâm gương điển hình của tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự được nhân rộng và lan toả trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, Đảng uỷ đã tham mưu triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một số hạn chế như: Việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của một số chi bộ còn đơn điệu, thiếu sáng tạo. Sự gắn kết học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở một số đơn vị còn lúng túng; việc lựa chọn mô hình học tập và làm theo Bác còn chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể để triển khai, đánh giá kết quả thực hiện.

Từ những kết quả đã đạt, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Trong tổ chức triển khai thực hiện cần phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện.

Thứ hai: Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; phân công và thực hiện tốt việc dự sinh hoạt định kỳ của các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở với các chi bộ trực thuộc, trong nội dung sinh hoat phải đưa ra thảo luận, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân đảng viên trong chi bộ.

Thứ ba: Đưa tiêu chí học tập và làm theo Bác vào việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Mạnh dạn loại bỏ những mô hình không còn phát huy hiệu quả, để xây dựng mô hình mới phù hợp với đơn vị, với điều kiện thực tiễn.

Thứ năm: Phải luôn coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác tuyên truyền. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ truyền thông, báo chí (như các trang thông tin điện tử, thông tin nội bộ, mạng xã hội facebook, zalo…), các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi; các cuộc thi viết, thi trắc nghiệm trực tuyến… để cộng hưởng, tạo sự lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Từ kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trên, trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình thực sự tiêu biểu, hiệu quả cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của người; đổi mới hình thức tuyên truyền trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị có điều kiện tham gia nhằm rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Hai là, tiếp tục thực hiện trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, trên tất cả các phương diện từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm, ý thức, tổ chức kỷ luật, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Qua đó , kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, các chi ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện các lĩnh vực công tác văn hoá, thể thao du lịch và gia đình; trong đó, công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được xem là công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, đề cao tính nêu gương về mọi mặt của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy; cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp đặc điểm của chi bộ; chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động, bản cam kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đăng ký việc làm theo Bác; quan tâm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung học tập, việc đăng ký làm theo Bác của tập thể, cá nhân.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập về tư tưởng, đạo, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; chú trọng tăng cường nhân rộng các mô hình, tấm gương thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập tự uốn nắn, tự quản lý mình tránh xa cám dỗ vật chất. Quan tâm nghiên cứu, xây dựng các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với học tập, làm theo Bác hiệu quả.  Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc triển khai, thực hiện Kết luận. Làm tốt công tác sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; kịp thời phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, mô hình làm tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng kịp thời động viên, khích lệ nhằm lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Sở về mô hình tích cực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở vững chắc để năm 2024 và những năm tiếp theo Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên và luôn là tiêu chí, là thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác của mỗi chi uỷ chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

 

Truy cập
Hôm nay:
1350
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11216
Tháng này:
30766
Tất cả:
2124528