Phát huy vai trò của Tập san “Nguyên cứu lý luận & thực tiễn” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị Quyết 35 -NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định:Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...”. Thấu triệt quan điểm chỉ đạo trên; đồng thời xác định đúng sứ mệnh Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ chốt trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng các nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những năm qua Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã chủ động, đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tập trung tổ chức, triển khai có hiệu quả 5 hoạt động: (1) Nghiên cứu biên soạn chuyên đề, tài liệu hỏi – đáp, sách tham khảo, chuyên khảo và tích hợp nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề, thi, kiểm, đánh giá… phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; (2) Xây dựng nhóm chuyên gia, giảng viên nòng cốt; (3) Tổ chức nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, các hội thảo, toạ đàm về nhận diện các quan điểm sai trái thù địch và giải pháp đấu tranh…; (4) Tổ chức các Hội thi; (5) Xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò Trang thông tin điện tử và Tập san “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1.png
Hình ảnh: Bìa Tập san “Nghiên cứu lý luận & thực tiễn” 
Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

Việc phát huy hiệu quả năm hoạt động đã tạo bước chuyển trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ thụ động sang chủ động; từ biệt lập sang gắn kết giữa các hoạt động; từ chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên, chủ yếu ở không gian Nhà trường đã mở rộng kết nối nguồn lực, lực lượng, trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của Nhà trường và các ngành, địa phương, cơ sở. Trong đó, Tập san “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy được vai trò trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được thể hiện trên những khía cạnh cơ bản sau:

 Một là: Tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến, lan toả những giá trị, tính khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và cấp uỷ ở cơ sở; giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và cấp uỷ ở cơ sở nắm vững, hiểu rõ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là: Thông tin trung thực, chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời về tình hình đất nước; các sự kiện chính trị, những vấn đề lớn của Đảng, đất nước; những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của đất nước góp phần phòng chống “diễn biến hoà bình”, thông tin xấu độc, độc trên Intenet, mạng xã hội. Đồng thời, phản ánh, nhận diện chính xác, cụ thể những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội trong và ngoài nước chống phá Đảng và Nhà nước ta. Phản ánh kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả nổi bật tình hình phát triển kinh tế - xã hội… của địa phương, các sự kiện nổi bật, trọng đại diễn ra trên địa bàn tỉnh và thực tiễn hoạt động của Nhà trường. Qua đó, cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, các cấp uỷ ở địa phương nắm bắt, xử lý thông tin kịp thời, chính xác; trách để thế lực thù địch lợi dụng, kích động quần chúng Nhân dân tập trung đông người ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự, xuất hiện điểm nóng tại địa phương.

Ba là: Tuyên tuyền, phổ biến góp phần bảo vệ, lan toả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề trong đời sống xã hội. Giáo dục, tuyên truyền và khẳng định những thành tựu, tính ưu việt của việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phân tích, làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn cũng như các điều kiện, phương pháp thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh Thanh Hoá. Tuyên tuyền những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, con người Thanh Hoá, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành mạnh của Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Tỉnh Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh văn minh, giàu đẹp, phát triển toàn diện và trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Bốn là: Định hướng cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và cấp uỷ ở cơ sở nhận thức đúng đắn và thực hiện có hiệu quả biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả trước các quan điển sai trái, thù địch. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, cấp uỷ cơ sở nhận thức sâu sắc về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,  những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Thanh Hoá và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và tinh thần của cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, cấp uỷ cơ sở và tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Năm là: Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những mô hình đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đồng thời, phản ánh và diễn đàn để các chủ thể phát huy vai trò trách nhiệm và trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Để phát huy vai trò của Tập san “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, Bám sát Hướng dẫn số 475 - HD/HVCTQG - TCT ngày 24/9/2019 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Học viện về việc tích hợp nội dung Nghị quyết số 35 - NQ/TW trong đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hoá và thực tiễn của Nhà trường để phát huy vai trò của Tập san “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đối với (Ban biên tập, cán bộ, giảng viên, học viên, công tác viên viết bài - chủ thể tổ chức, thực hiện; về nội dung Tập san và hình thức, kết cấu Tập san). Qua đó, thống nhất về định hướng chỉ đạo, phân công phản biện bài viết, biên tập nội dung, hình thức và phương thức thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả Tập san và phát huy vai trò của Tập san trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, Phát huy vai trò chủ thể (Ban biên tập, cán bộ, giảng viên, học viên, công tác viên…). Từ đó, vừa rõ về trách nhiệm, vừa phát huy được vai trò của các chủ thể cả trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng, phát triển Tập san “Lý luận & thực tiễn”; cũng như, khẳng định vai trò chủ thể phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, Tập san phải xác định những quan điểm chỉ đạo cũng như phản ánh đúng các nội dung theo tinh thần của Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “Bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đồng thời, phản ánh một cách kịp thời, khách quan, toàn diện về tình hình đất nước; các sự kiện chính trị, những vấn đề lớn của Đảng, đất nước; những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của đất nước; chủ trương thể hiện trong Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện; thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội… của tỉnh Thanh Hoá, ở địa phương cơ sở và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

Thứ năm, Tiếp tục đảm bảo các điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển thành Tạp chí “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” có chỉ số ISSN. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ và các bộ phận có thẩm quyền công nhận Tập san “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” trở thành Tạp chí “Nghiên cứu Lý luận & thực tiễn” có chỉ số ISSN. Đồng thời, tiếp tục tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, các bộ phận liên quan phân bổ tài chính để duy trì hoạt động, xây dựng, nâng cấp, phát triển thành Tạp chí “Nghiên cứu lý luân & thực tiễn” có chỉ số chứng nhận ISSN. Qua đó, tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập san. Mặt khác, phát huy được chủ thể tham gia viết bài, mở rộng nội dung, phạm vi nghiên cứu và độc giả đón nhận làm sâu sắc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ sáu, Đẩy mạnh việc gắn kết chặt chẽ giữa Tập san “Nghiên cứu lý luân & thực tiễn” với các trang website, tạp chí của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ thống các Trường Chính trị tỉnh, Báo chí địa phương, Trang thông tin điện tử của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá, các nền tảng xã hội chính thống như facebook, zalo, Youtube,.. trong Nhà trường, trong tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để chia sẽ bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ bảy, Định kỳ hàng năm phải tổng kết, đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động của Tập san nói chung và nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đảm bảo tính khoa học, khách quan, toàn diện và kịp thời.

Tóm lại, phát huy vai trò của Tập san “Nguyên cứu Lý luận & thực tiễn” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, khẳng định uy tín của Tập san; mặt khác, phát huy được các chủ thể và phương thức kết nối lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

ThS.Phạm Bá Thịnh - CN. Nguyễn Thị Tâm - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

Truy cập
Hôm nay:
1259
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11125
Tháng này:
30675
Tất cả:
2124437