Quy trình và giải pháp nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của chi bộ

Sự lớn lao, vĩ đại của Đảng không chỉ thể hiện qua những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu, mà trong suốt 93 năm qua, Đảng luôn là niềm tin, là lẽ sống của nhân dân. Dưới ngọn cờ lãnh đạo vẻ vang của Đảng, nhân dân ta, dân tộc ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và đề cao vai trò của chi bộ trong công tác xây Đảng. Người khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.

Chi bộ chính là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Chi bộ thông qua việc ban hành Nghị quyết để thể hiện vai trò của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Vậy để ban hành Nghị quyết chi bộ cần thực hiện theo quy trình nào và để nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết cần chú trọng những giải pháp ra sao?

Việc ban hành nghị quyết chi bộ cần bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương bao gồm 4 bước:

Bước 1: Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi uỷ

Ở bước này, Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy một cách chu đáo, nghiêm túc. Nội dung chủ yếu là cuộc họp chi bộ hàng tháng và nội dung sinh hoạt chuyên đề. Bí thư chi bộ xác định những nội dung cốt lõi, trong tâm và cần thiết của mỗi kỳ họp.

Bước 2: Bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt chi uỷ, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ và xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Tại Hội nghị chi ủy, Bí thư chi bộ nêu dự kiến những nội dung sinh hoạt chi bộ mà mình đã chuẩn bị, nhấn mạnh những trọng tâm cần đi sâu thảo luận. Yêu cầu và khuyến khích các chi ủy viên thảo luận kỹ để thống nhất quan điểm, mục tiêu, phương hướng, giải pháp và từ đó sẽ tóm tắt, kết luận và ghi văn bản thành dự thảo Nghị quyết chi bộ với sự nhất trí của Chi ủy .

Bước 3: Bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt chi bộ và thảo luận hoàn chỉnh Nghị quyết.

Sau khi có sự thống nhất của chi ủy và xây dựng được dự thảo Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ sẽ được tiến hành với sự chủ trì của Bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ thay mặt chi ủy, trình bày nội dung sinh hoạt, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm để chi bộ tập trung thảo luận, cần phát huy tinh thần trách nhiệm của tất cả các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đảng viên, bí thư chi bộ tổng hợp, khái quát, kết hợp với chuẩn bị của chi ủy thành những kết luận để chi bộ biểu quyết, thông qua nghị quyết của chi bộ. Nội dung nghị quyết của chi bộ thể hiện sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể.

Nghị quyết của chi bộ chỉ được thông qua khi có trên một nửa đảng viên chi bộ biểu quyết tán thành.

Bước 4: Tổ chức thực hiện Nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết

Tổ chức thực hiện Nghị quyết là khâu có ý nghĩa quyết định trong quá trình hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Bí thư chi bộ phải lập chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, phân công cụ thể các đảng viên, bộ phận thực hiện các công việc đã được thống nhất.  

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức, cán bộ, đảng viên chi bộ, đây là cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và việc ban hành nghị quyết tiếp theo của chi bộ, tạo thành một chu trình khép kín và liên tục trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng.

Trong thời gian qua, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc ban hành Nghị quyết tại chi bộ. Tuy nhiên, qua thực tế, việc ban hành Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế như:

- Việc ban hành nghị quyết trong các kỳ sinh hoạt chi bộ diễn ra không thường xuyên và phổ biến ở tất cả các chi bộ; có chi bộ chỉ ra nghị quyết khi có các vấn đề quan trọng; có chi bộ xem biên bản sau khi có sự thống nhất của các đảng viên là nghị quyết hoặc có giá trị như nghị quyết để mọi người chấp hành.

- Đảng viên chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm cũng như chưa có sự nhiệt tình trong việc đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết Chi bộ.

Để nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của chi bộ cần chú trọng các giải pháp sau:

Thứ nhất, Chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi uỷ, sinh hoạt chi bộ, tập hợpđông đảo ý kiến của đảng viên trong chi bộ

Nội dung sinh hoạt định kỳ cần cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của đơn vị, tránh hình thức. Để có một nghị quyết có chất lượng, cần phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập hợp được ý kiến của tất cả đảng viên chi bộ.

Thứ hai, Đề ra được giải pháp phù hợp với thực tiễn tại chi bộ

Để thực hiện tốt được nội dung này thì Chi ủy, Bí thư chi bộ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn đúng, trúng nội dung sinh hoạt, đánh giá đúng tình hình thực tế của chi bộ. Từ đó mới đề ra được giải pháp để bảo đảm tính toàn diện, xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ ba, Phân công rõ ràng với tiến độ thực hiện cụ thể

Nghị quyết có giá trị bắt buộc thi hành đối với toàn chi bộ. Vì vậy, cần phân công cụ thể, rõ ràng cho các đảng viên gắn với thời gian, tiến độ thực hiện cụ thể. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết và chi bộ dễ kiểm tra, giám sát.

 Thứ tư, Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết

Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo. Vì vậy, cần thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết sát sao và thường xuyên hơn. Kịp thời phát hiện những chủ trương chưa sát thực, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; biểu dương các cá nhân, bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như phê bình, nhắc nhở những việc làm chưa tốt. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để hoàn thiện hơn trong thực hiện công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng đảng, lãnh đạo đoàn thể và là cơ sở để ban hành nghị quyết tiếp theo.

Nghị quyết là văn bản thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong các hoạt động của chi bộ và các phòng, ban chuyên môn.

Cần quan tâm, chú trọng và nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết mà trước hết là vai trò của Bí thư và chi uỷ trong việc xây dựng Nghị quyết.

Lưu Thị Minh Tâm - Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh

Truy cập
Hôm nay:
82
Hôm qua:
1996
Tuần này:
4019
Tháng này:
5105
Tất cả:
1720592