Quyết tâm xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trở thành “Đơn vị kiểu mẫu”

1.png
 
Hình ảnh: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng và biểu trưng công nhận đạt chuẩn cho Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của nhân dân lao động, động viên mọi người, mọi nhà, mọi địa phương thực hành mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước. Với Thanh Hóa, một tỉnh đất rộng, người nhiều, nhân dân có truyền thống anh dũng đấu tranh và cần cù lao động, sáng tạo, tỉnh bốn lần (năm 1947; 1957; 1960 và 1961) vinh dự được Bác Hồ về thăm. Bác đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm đặc biệt, luôn động viên tỉnh nhà làm hậu phương lớn, vững chắc của cả nước trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và mong muốn “Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Lần đầu tiên về thăm và làm việc với Thanh Hóa năm 1947, qua các buổi nói chuyện, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá, Bác bày tỏ mong muốn và nhấn mạnh: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu...[1]. Bác cũng chỉ rõ xây dựng tỉnh “kiểu mẫu” trên mọi mặt phải bắt đầu từ cá nhân mỗi người trước tiên: “Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu…”[2]. Trước lúc chia tay, Bác nhắn gửi tha thiết tới đồng bào với lời hẹn ngày trở lại: “Đồng bào trong tỉnh hãy xắn tay áo làm đi, lần sau về đây, tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu[3].

Thấu triệt lời căn dặn của Bác Hồ, cũng như phát huy những thành tựu đã đạt được trong kháng chiến và trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã, đang và tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, lần thứ XIX để phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nêu cao quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Theo lời Bác dặn, bám sát thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá và từ yêu cầu xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu trên địa bàn, ngày 17 tháng 2 năm 2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ - UBND về “Quy định các tiêu chí kiểu mẫu, trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước giai đoạn 2014 - 2020” và Quyết định số 09/2019/QĐ - UBND ngày 09 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu” thay thế cho Quyết định 488/QĐ - UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Nhiều cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện, xác định rõ mục tiêu lộ trình giải pháp và tiêu chuẩn các danh hiệu kiểu mẫu, trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký, công nhận danh hiệu kiểu mẫu, tạo sự đồng thuận, thống nhất và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay Nhà trường có 77 cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác ở 3 khoa chuyên môn và 2 phòng chức năng. Đảng bộ Nhà tr­ường: có 76 đảng viên, đ­ược cơ cấu thành 05 chi bộ theo đơn vị khoa, phòng. Tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 11 đồng chí (trong đó ủy viên Th­ường vụ: 3 đồng chí) và các tổ chức chính trị - xã hội Nhà trường: Công đoàn; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội cựu chiến binh.

Thực hiện chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.  Nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập. Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ khi lần đầu tiên Bác về thăm và làm việc với Thanh Hóa; bám sát các văn bản của UBND Tỉnh Thanh Hoá về Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 09/1019/QĐ-UBND, ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Công dân kiểu mẫu”, Ban Giám hiệu Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn Trường triển khai, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị khoa, phòng; phát động cá nhân đăng ký thi đua phấn đấu đạt các danh hiệu theo quy định đến năm 2024. Quá trình xây dựng Nhà trường, đối chiếu với các tiêu chí tại Quyết định số 09/1019/QĐ-UBND, ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt được kết quả nổi bật:

Đối với tiêu chí 1: Đã được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Văn hoá”

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ và được Liên đoàn lao động tỉnh công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá, giai đoạn 2022 - 2023” (Quyết định số 02/QĐ-LĐLĐ ngày 02/02/2024 của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá). Tiêu chí 1 đạt

Tiêu chí 2: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Từ năm 2021 đến năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Nhà trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng tiến độ, với quy mô lớn, chất lượng ngày càng được nâng lên. (Năm 2021, Nhà trường phối hợp với các ban, sở, ngành; các địa phương trong tỉnh; hợp tác quốc tế đã tổ chức tổ chức 72 lớp/4198 học viên. Năm 2022, Nhà trường đã phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 91 lớp/7.373 học viên, vượt kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, phối hợp tham mưu quản lý, phục vụ 03 lớp/167 học viên Cao cấp lý luận chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Năm 2023, Nhà trường đã phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 91 lớp/7.373 học viên, vượt kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, phối hợp tham mưu quản lý, phục vụ 04 lớp/225 học viên Cao cấp lý luận chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đổi mới, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được nâng lên, góp phần chuẩn hoá và nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển đồng bộ và toàn diện. Trong các năm 2021, 2022, 2023, Nhà trường tâp trung thực hiện các nhiệm vụ: Đối với đề tài khoa học: Nhà trường tổ chức nghiên cứu thành công 7 đề tài khoa học cấp trường; 01 đề án cấp trường; 03 nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cấp trường; 06 đề tài khao học cấp tỉnh; 03 nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cấp tỉnh. Tọa đàm, hội thảo khoa học: Nhà trường tổ chức 12 hội thảo khoa học cấp trường; 06 hội thảo cấp tỉnh; 01 hội thảo khoa học cấp bộ. Xuất bản sách: Đã biên tập và xuất bản 18 cuốn tài liệu và sách chuyên khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, cụ thể: Phối hợp biên soạn 02 cuốn tài liệu bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026; 06 bộ tài liệu bồi dưỡng cho các chức danh bộ cán chủ chốt cấp xã. Biên soạn mới 03 cuốn sách và biên tập lại 01 cuốn chuyên khảo. Phối hợp biên soạn 05 cuốn sách và biên tập lại 01 cuốn chuyên khảo. Xuất bản Tập san “Nghiên cứu Lý luận - Thực tiễn”: Đã phát hành 12 số Tập san: phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

 Đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức tiếp tục được quan tâm toàn diện

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, quan tâm tạo điều kiện để khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, Nhà trường đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý khoa, phòng trong việc hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trẻ với nhiều hình thức, như: tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng trước khi lên lớp, tổ chức thao giảng, dự giờ cấp khoa, cấp trường. Hàng năm nhà trường tổ chức để các khoa thao giảng cấp khoa, cấp trường. Từ kết quả thao giảng cấp khoa năm 2021, 2022, 2023 đã chọn 18 giảng viên tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường; kết quả có 06 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy xuất sắc, 12 giảng viên đt danh hiệu giảng viên dạy giỏi; đồng thời, chọn cử 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2023 do Học viện tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy xuất sắc, 1 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi. Đến nay, Nhà trường có 18 giảng viên giỏi cấp quốc gia, 07 giảng viên giỏi cấp tỉnh; trên 60 giảng viên giỏi cấp trường; 12 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Đối với công tác xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng gắn với thực hiện các phong trào thi đua được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thực tiễn các quy định của Nhà trường điều chỉnh tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và học viên, Nhà trường đã ban hành Quy định văn hóa trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa các chuẩn mực về cách thức giao tiếp, ứng xử, các mối quan hệ công tác diễn ra trong quá trình giảng dạy, học tập và sinh hoạt. 100% cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện ứng xử văn hóa trường Đảng theo quy định; thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025 và Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025 do Giám đốc Học viện triển khai; Đy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai để các chi bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết đăng ký học tập và làm theo Bác. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư nâng cấp và quản lý, sử dụng, phát huy có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động

Cơ sở vật chất Nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư cải tạo theo hướng đồng bộ, hiện đại, sạch đẹp hơn đảm bảo phục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường đã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng và công nghiệp tỉnh tổ chức triển khai dự án cải tạo chống xuống cấp nhà ký túc xá B3 và nhà khách B4. Phối hợp với Viện Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, khảo sát lập báo cáo đề xuất phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị chuẩn trong nhóm các trường chính trị dẫn đầu cả nước. Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tại Công văn số 3862-CV/VPTU ngày 23/5/2023 về việc phương án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị. Theo đó, điều chỉnh quy hoạch và mở rộng khu đất của Trường Chính trị tỉnh thêm 1,1 ha. Trong giai đoạn 2023 - 2025 giữ lại các công trình: Hội trường lớn 400 chỗ, khu nhà Hiệu bộ, nhà khách và Ký túc xá B3, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp; phá dỡ các công trình đã xuống cấp, gồm: Nhà ký túc xá B1, B2; khối giảng đường: 03 tầng 16 phòng, 02 tầng 04 phòng; khối thư viện, nhà truyền thống; đầu tư xây mới 02 công trình, gồm: 01 khối nhà Ký túc xá - Nhà khách và 01 khối nhà giảng đường - Hội thảo. Tiêu chí 2: Đạt

Tiêu chí 3: Có 100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt chuẩn trở lên theo vị trí việc làm

Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường hiện nay là 77 người. Trong đó cán bộ, viên chức 73 và 04 hợp đồng lao động; giảng viên 58 người, chiếm 79,45% tổng số cán bộ, viên chức. Về trình độ chuyên môn: có 07 Tiến sỹ, 48 Thạc sỹ (trong đó có 03 cán bộ, giảng viên đang học nghiên cứu sinh); 20 Cử nhân (trong đó có 07 đ/c đang học cao học); 01 trung cấp; 01 sơ cấp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 58 đòng chí;  Trung cấp lý luận chính trị 15 đồng chí; Sơ cấp lý luận chính trị 04 đồng chí.

Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn trở lên và được bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm. Cán bộ, viên chức và người lao động luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Nhà trường. Trong công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao; có tinh thần, thái độ đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ và ứng xử với các mối quan hệ trong công tác; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Tiêu chí 3: Đạt

Tiêu chí 4: Trong năm được nhận xét công nhận, tổ chức Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại xuất sắc. (Năm 2020, Đảng bộ Trường Chính trị đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020. 3 năm liên tục từ năm 2021, 2022, 2023 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Trong năm 2023, tất cả các tổ chức chính trị - xã hội Nhà trường được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu chí 4: Đạt

Tiêu chí 5: Đến thời điểm xét công nhận, có 40% trở lên số cán bộ, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”. Tính đến hết năm 2023, toàn đơn vị có 31/77 cán bộ, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu công dân kiểu mẫu (đạt 40,25%). Trong đó, năm 2019: 17 người; 2020: 03 người; năm 2021: 03 người; năm 2022: 02 người; năm 2023: 06 người. Tiêu chí 5: Đạt

Như vậy, theo Quyết định số 09/1019/QĐ-UBND, ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh, đến nay Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã đạt 5/5 tiêu chí  để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thẩm định, xét trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đơn vị Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt danh hiệu “ Đơn vị kiểu mẫu” năm 2024.

Có thể khẳng định, có được những kết quả trên, những năm qua Trường Chính trị tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện các tiêu chí đơn vị kiểu mẫu. Tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Nhà trường, sự nỗ lực cố gắng cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong Nhà trường. 100% cán bộ, viên chức và người lao động đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, của Ban Giám hiệu nhà trường, tích cực học hỏi trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực thi đua dạy tốt, thực hiện nghiêm túc quy định; liên tục đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Ban Giám hiệu nhà trường đã định hướng và xây dựng các kế hoạch thực hiện các hoạt động của Nhà trường, nhất là việc thực hiện các tiêu chí đơn vị kiểu mẫu. Các tổ chức Đảng, đoàn thể đều đạt trong sạch, vững mạnh; đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Kết quả trên là sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt lớn của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường nhằm hiện thực hoá Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trở thành Đơn vị kiểu mẫu” góp phần xây dựng “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Bác Hồ; đồng thời là thành tích có ý nghĩa to lớn nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá (4/6/1949 – 4/6/2024) và nỗ lực phấn đấu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025./.

Trích nguồn

[1], [2], [3]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG - ST, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.77.

                                        TS. Lê Văn Phong – ThS. Phạm Bá Thịnh

                                      Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

Truy cập
Hôm nay:
451
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7541
Tháng này:
48241
Tất cả:
2086281