Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

1.png
Toàn cảnh đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên Tr
ường Chính trị tỉnh tham dự Họp báo trực tuyến phát động Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 4, năm 2024.

Nghị Quyết 35 -NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định:Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...”. Thấu triệt quan điểm chỉ đạo trên; đồng thời xác định đúng sứ mệnh Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ chốt trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng các nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những năm qua Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã chủ động, đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tập trung tổ chức, triển khai có hiệu quả 5 hoạt động: (1) Nghiên cứu biên soạn chuyên đề, tài liệu hỏi – đáp, sách tham khảo, chuyên khảo và tích hợp nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề, thi, kiểm, đánh giá… phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; (2) Xây dựng nhóm chuyên gia, giảng viên nòng cốt; (3) Tổ chức nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, các hội thảo, toạ đàm về nhận diện các quan điểm sai trái thù địch và giải pháp đấu tranh…; (4) Tổ chức các Hội thi; (5) Xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, Nhà trường đã nghiên cứu, biên soạn 5 chuyên đề, 4 tài liệu hỏi – đáp, sách tham khảo, đặc biệt tổ chức biên soạn tài liệu hỏi - đáp về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyên Phú Trọng; định hướng thi, kiểm tra, đánh giá khoá luận tốt nghiệp, triển khai có nề nếp ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cấp cơ sở, 3 nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cấp tỉnh, hàng trăm diễn đàn, toạ đàm, hội thảo khoa học các cấp (nhất là, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Toạ đàm khoa học cấp tỉnh “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng Mô hình 3 cam kết, 4 hỗ trợ, 5 đồng bộ ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá và những vấn đề đặt ra trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”); tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; có nhiều bài viết khoa học được đăng tải ở cổng thông tin điện tử, tập san nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhà trường, báo, tạp chí ở địa phương và Trung ương (có nhiều bài đăng ở trang thông tin “Việt Nam thịnh vượng”).

Phối hợp triển khai Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 2, (năm 2022) và lần thứ 3, (năm 2023) đến các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương, cơ sở trong tỉnh: kết quả triển khai cuộc thi lần thứ hai, năm 2022 đã chọn được 108 bài/6883 bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi Trung ương, trong đó Nhà trường được chọn 59 bài: có 01 bài dự thi đạt giải khuyến khích Toàn quốc, 11 bài dự thi đạt giải cấp trường; lần thứ ba, năm 2023”, toàn tỉnh đã lựa chọn được 167 bài/12.357 bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi Trung ương, trong đó có 100% cán bộ, đảng viên Nhà trường tham gia viết bài và 165 bài dự thi của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị, sau khi thẩm định Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã lựa chọn 46 bài dự thi (có 09 bài báo điện tử, 12 bài tạp chí, 25 bài báo in) của cán bộ, đảng viên Nhà trường gửi về Ban tổ chức Cuộc thi Trung ương và tổ chức thành công Hội thi “Học viên giỏi lý luận chính trị” hàng năm. Qua đó, phát huy về trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường và lan toả đến cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở đối với  công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch.

Hình thành nhóm giảng viên nòng cốt: Phối hợp tổ chức thành công 3 lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển cho 45 giảng viên và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường và cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng Mô hình “3 cam kết, 4 hỗ trợ, 5 đồng bộ” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình xây dựng tập thể kiểu mẫu, học viên gương mẫu; mô hình “Nghiên cứu trước, bồi dưỡng sau, tư vấn sâu, kịp thời tổng kết” ở cơ sở; triển khai thực hiện Mô hình: “1 nâng cao; 2 đổi mới sáng tạo; 3 đồng hành; 4 phát huy; 5 mẫu mực ở các lớp Trung cấp lý luận chính trị tại trường”.

Mặc dù mới là kết quả bước đầu, nhưng thông qua việc xây dựng, tổ chức, triển khai toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã khơi dậy khát vọng học tập, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, nâng cao trình độ tư duy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường. Từ thực tiễn đổi mới sáng tạo nhiều mô hình, điển hình mới của cá nhân, tập thể được hình thành, phát huy có hiệu quả và kịp thời được tổng kết góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn, tổng kết thực tiễn của cán bộ, giảng viên. Đặc biệt, đã chuyển công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ thụ động sang chủ động; từ biệt lập sang gắn kết giữa các hoạt động; từ chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên, chủ yếu ở không gian Nhà trường đã mở rộng kết nối nguồn lực, lực lượng, trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của Nhà trường và các ngành, địa phương, cơ sở.

Từ thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã rút ra một số kinh nghiệm như sau: (1) Bám sát định hướng của Trung ương và của Tỉnh ủy, từ thực tiễn đổi mới của Nhà trường, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã kịp thời nhận diện, chủ động chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động, nhiệm vụ của Nhà trường đảm bảo đúng định hướng; phù hợp với thực tiễn, phản ánh được xu thế phát triển; huy động được tối đa nguồn lực; nâng cao hình ảnh, vị thế của Nhà trường. (2) Quá trình tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả. Đặc biệt, tạo sự đồng bộ từ khâu xây dựng Kế hoạch đến tổ chức thực hiện, bám sát thực tiễn và coi trọng tổng kết thực tiễn, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và nhân rộng. (3) Xây dựng môi trường tạo động lực, khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo, quan tâm khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu phát triển tư duy lý luận, coi trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực thích ứng của cán bộ, giảng viên với sự chuyển đổi và tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đồng thuận của xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và thực sự thấm nhuần trong nhận thức, hành động tự giác, thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường và lan toả mạnh mẽ đến trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá cần tập trung làm tốt những nội dung cơ bản sau:

 Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 475 - HD/HVCTQG - TCT ngày 24/9/2019 về “triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” bám sát Kế hoạch số 24 - KH/BCĐTW ngày 28/12/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 với phương châm “Chủ động – Kịp thời – Linh hoạt – Sáng tạo – Hiệu quả”; Kế hoạch số 157 – KH/BCĐ 35 Tỉnh Thanh Hoá ngày 12/1/2024 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh năm 2024; Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá sớm chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024: (1) Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy, thảo luận, toạ đàm, hội thảo, thi kiểm tra, đánh giá ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng; (2) Tổ chức biên soạn tài liệu hỏi - đáp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (3) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; (4) Triển khai Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư.

Thứ hai, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chi bộ các khoa, phòng, Chi bộ các lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung K51 để gắn với việc lựa chọn sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, quý của chi bộ nhằm cụ thể hoá các Chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá.

Thứ ba, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích hợp các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn…) của cán bộ, giảng viên và học tập, rèn luyện của học viên; đồng thời, tăng cường cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phát triển kỹ năng bảo vệ, nhận diện và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch cho cán bộ, giảng viên, học viên tại trường.

Thứ tư, Tăng cường phương thức, biện pháp kết nối lượng phù hợp, hiệu quả, nhất là phát huy các Mô hình đổi mới sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để khơi dậy, gắn kết lực lượng giữa cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường với địa phương, cơ sở; giữa Trường Chính trị tỉnh với các ban, ngành trong tỉnh, Ban chỉ đạo 35 các cấp, hệ thống các Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…; sớm xây dựng, ban hành quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn, viết và làm đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, học viên trong Nhà trường.

Kịp thời thông tin, truyên truyền các hoạt động, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông (Tập san Lý luận và thực tiễn, thông qua các hội nghị, diễn đàn, các nhóm zalo chính thống của cán bộ, giảng viên và học viên, nhất là chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng trên trang thông tin điện tử của Nhà trường) và thông qua các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Thứ năm, Chú trọng đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm toàn diện các nội dung, mô hình đổi mới sáng tạo, các hoạt động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tóm lại, thấu triệt quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 35 -NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và khẳng định sứ mệnh cơ quan chủ chốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và chủ động đổi mới, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025.
Phạm Bá Thịnh - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Truy cập
Hôm nay:
318
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7408
Tháng này:
48108
Tất cả:
2086148