Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết

Xác định việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng, thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết. Mục tiêu là phổ biến, triển khai nghị quyết rộng rãi đến từng đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất, sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Mới đây, Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đã được kết nối trực tuyến tới gần 80 điểm cầu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, với hơn 8.900 đại biểu tham dự. Hội nghị thực sự đã trở thành sinh hoạt chính trị ý nghĩa đối với từng cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Khối. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 2.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức và kết nối hàng chục hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận từ Trung ương, từ tỉnh tới các cơ sở, với sự tham gia học tập của hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Xác định công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động, sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được ban hành, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 3.

Để việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết thực sự hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban Tuyên giáo chuẩn bị, cung cấp đầy đủ các  tài liệu gửi cấp ủy cơ sở; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần đưa chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 4.

 Ban Tuyên giáo cũng thường xuyên phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, thành phần, thời gian, tài liệu, để lựa chọn địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đảm bảo chất lượng. Những cơ sở đảng có số lượng đảng viên ít, không đủ điều kiện tổ chức lớp học riêng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức lớp học chung cho các đơn vị này tại Trụ sở Đảng ủy Khối. Gần 70% cấp ủy cơ sở có số lượng đảng viên lớn, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến ngay tại đơn vị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 5.

Cùng với việc lãnh đạo đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, Đảng Ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng những giải pháp cụ thể, như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông tin tình hình thời sự cho báo cáo viên; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi…

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 6.

Việc tổ chức tốt học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Khối nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng, của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau khi học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, các đơn vị đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình và giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 7.

Tại Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết với những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình đơn vị và quán triệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ; nhằm đạt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của Nhân dân trong tỉnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 8.

Hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có trên 120 tổ chức cơ sở đảng với trên 14 nghìn đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân lãnh đạo trong các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp; đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 9.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người "Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm"; "Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất". Việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tạo thống nhất về ý chí và hành động thưc hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn Đảng bộ. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết
 - Ảnh 10.

Thông qua đó, các chi bộ, đảng bộ cũng  góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình trọng tâm "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

Truy cập
Hôm nay:
1273
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11139
Tháng này:
30689
Tất cả:
2124451