Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng, có tính chất quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đó là những cá nhân tiêu biểu, hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết và là cầu nối giữa tổ chức đảng với đảng viên, quần chúng; là người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp mình và cấp ủy cấp trên. Cấp ủy viên cơ sở tồn tại gắn liền với cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, cấp ủy mạnh bảo đảm cho từng cấp ủy viên mạnh, cấp ủy viên mạnh làm cho cấp ủy mạnh. Chất lượng đội ngũ cấp ủy viên càng cao, nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng càng đoàn kết, thống nhất thì uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ Khối hiện có 122 tổ chức cơ sở đảng: 93 đảng bộ, 29 chi bộ cơ sở, 12 đảng bộ bộ phận, 1.117 chi bộ trực thuộc với 14.357 đảng viên. Tổng số cấp ủy viên 1.017 đồng chí, 100% cấp ủy viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định, nhiều đồng chí có học hàm, học vị cao (Phó giáo sư; Tiến sĩ chiếm 4,42%; Thạc sĩ chiếm 42,7%).

Đội ngũ cấp ủy viên cơ sở ở Đảng bộ Khối luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị; có uy tín trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cấp ủy cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; được trẻ hóa và ngày càng trưởng thành về mọi mặt, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ từng bước được nâng lên; phong cách, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, có triển vọng, xu hướng phát triển, khẳng định được năng lực, được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch cán bộ dự nguồn các cấp. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết của cấp ủy đối với tổ chức Đảng, những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng các cấp ủy cơ sở trong sạch vững mạnh, đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cơ sở theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Khối; chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cơ sở có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, thực sự là cơ sở quan trọng để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 và nhiệm kỳ 2025- 2030; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt các chi bộ, đảng bộ cơ sở (từ năm 2021 đến tháng 6/2023 mở 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 1.063 đồng chí; 02 lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát cho 251 đồng chí; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho 380 đồng chí); tổ chức các cuộc thi bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, giúp cấp ủy viên cơ sở trau dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng công tác xây dựng Đảng; việc kiện toàn cấp ủy được các cấp gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, trong đó chú trọng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra (từ năm 2021 đến tháng 6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức chuyển giao 54 tổ chức cơ sở đảng và 05 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với 2.366 đảng viên; tiếp nhận 04 tổ chức cơ sở đảng với 74 đảng viên; quyết định bổ sung 143 đồng chí tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; cấp ủy cơ sở quyết định thành lập mới 17 chi bộ; sắp xếp  lại các đảng bộ bộ phận; chia tách, kiện toàn 31 chi bộ; bổ sung 195 đồng chí tham gia chi ủy, trong đó có 42 đồng chí là bí thư, 27 đồng chí là phó bí thư các chi bộ). Các cấp ủy đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Hầu hết các các tổ chức đảng đều thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chi bộ là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các đồng chí cấp ủy viên đều được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác xây dựng đảng và các chi bộ trực thuộc, qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 90% tập thể cấp uỷ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, kết quả đạt được, phần lớn cấp ủy viên cơ sở ở Đảng bộ Khối đều kiêm nhiệm chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nên còn có cấp ủy viên hạn chế về kiến thức, kỹ năng công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nắm nguyên tắc tổ chức và các chế độ, nền nếp sinh hoạt; kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đảng viên còn nhiều hạn chế. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tính chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy viên chưa cao; phong cách, lề lối làm việc tuy đã được đổi mới nhưng còn chậm;  thời gian để nghiên cứu, vận dụng các quy định, hướng dẫn của Đảng còn ít, dẫn đến bị động, lúng túng trong xử lý các tình huống phát sinh. Công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao có nơi chưa thường xuyên; công tác đánh giá chất lượng cấp ủy viên có lúc, có nơi còn hình thức; đội ngũ cấp ủy viên thường xuyên biến động do yêu cầu nhiệm vụ, do điều động, luân chuyển đã tác động và làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cấp ủy, chi bộ.

Để khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra mục tiêu hằng năm: có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp được cấp trên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tập thể cấp ủy, cấp ủy viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 95%; 100% cấp ủy viên mới bổ sung được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, nhằm nâng cao chất lượng của cấp ủy đảng ở cơ sở góp phần vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh xin đề xuất các giải pháp:

Một là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cấp ủy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và xây dựng tác phong làm việc khoa học; làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt được tín nhiệm, có năng lực tổ chức thực hiện công việc; tổ chức cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng về nội dung nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương, khen thưởng cấp ủy viên, bí thư chi bộ tiêu biểu.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các Quy định của Ban Bí thư Trung ương và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hằng năm căn cứ nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và tình hình thực tiễn các cấp ủy xây dựng, ban hành nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Ba là, coi trọng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, lãnh đạo thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng đúng, đủ kỳ, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; định hướng nội dung, cung cấp thông tin, tài liệu sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt; phân công cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ được giao phụ trách, dự sinh hoạt chéo với các chi bộ trong đơn vị để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chi bộ và đảng viên. Đối với một số đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt xây dựng kế hoạch sinh hoạt đảng trực tuyến.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, nhận xét tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng thực chất, công tâm, khách quan gắn trách nhiệm của người đứng đầu với những ưu điểm, hạn chế, yếu kém của tập thể. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; lấy phiếu tín nhiệm khi có yêu cầu đối với lãnh đạo cấp ủy theo Quy định của Bộ Chính trị.

Năm là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát nắm bắt những vấn đề lịch sử chính trị, chú trọng nắm tình hình và giải quyết những vấn đề chính trị nếu có phát sinh ở cán bộ, qua đó nắm chắc tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ; tiến hành quản lý hồ sơ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị khi thực hiện công tác quy hoạch, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với cán bộ.

Sáu là, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ. Hằng năm cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, không để tái phạm khuyết điểm; thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đối với đảng ủy cấp trên về tình hình cấp ủy viên, đảng viên khi có biến động và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Từ thực tế hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Đảng bộ Khối phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cấp ủy viên, bởi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng dù có đúng đắn nhưng sẽ khó đi vào cuộc sống nếu thiếu đội ngũ cấp ủy viên có trình độ, năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức triển khai thực hiện. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở ở Đảng bộ Khối là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ thường xuyên và mục tiêu quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

               Mai Quỳnh Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
496
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7216
Tháng này:
81556
Tất cả:
1850829