Giải pháp nâng cao công tác quản lý đảng viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên ở đảng bộ Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá hiện nay có 12 phòng, Văn phòng thuộc Cục Thuế và 14 Chi cục Thuế các huyện, thị xã và khu vực với 79 Đội thuế. Tổng số công chức và người lao động hiện nay là 1.126 người. Về tổ chức Đảng; Đảng bộ Cục Thuế thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, với 945 Đảng viên sinh hoạt tại 26 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 12 Chi bộ tại các Phòng, Văn phòng Cục Thuế; 01 Đảng bộ bộ phận và 13 Chi bộ tại Chi cục Thuế các huyện, thị xã, khu vực. Về các tổ chức chính trị xã hội, gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cục Thuế. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị 5 năm: 5 năm liền hoàn thành xuất sắc dự toán. Nổi bật kết quả thu NSNN năm 2022 là 31.012 tỷ đồng, đạt 180,9% DT Bộ Tài chính, 166,3% Dự toán UBND tỉnh giao, bằng 108,7% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả đạt được thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong lãnh đạo thực  hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong những năm vừa qua. Kết quả đó cũng thể hiện công tác quản lý Đảng viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên tại Đảng bộ Cục Thuế đã được quan tâm chú trọng.Trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên có vị trí vai trò quan trọng, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quản lý đảng viên, bảo đảm để đảng viên luôn giữ vững tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm; mặt khác, còn góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đảng viên, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Sức mạnh của Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên của từng tổ chức đảng tạo nên, như Bác Hồ nói: “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt, Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để Chi bộ tốt, đảng viên tốt thì biện pháp quan trọng là làm tốt công tác quản lý đội ngũ đảng viên trong tổ chức Đảng. Đây là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên của Cấp ủy, tổ chức Đảng.

Vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đảng viên của cấp ủy cơ sở, chi bộ chủ yếu, trọng tâm là:

Quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý các hoạt động và quan hệ xã hội; quản lý chế độ sinh hoạt đảng và các hồ sơ đảng viên; thực hiện nâng cao trình độ năng lực công tác của đảng viên, quản lý kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo điều lệ và các chức trách được tổ chức Đảng giao ở các vị trí công tác (đây là nội dung quan trọng để đánh giá chất lượng đảng viên, xếp loại đảng viên). Qua công tác quản lý đảng viên, giúp cấp uỷ cơ sở, chi bộ kịp thời phát hiện, ngăn ngừa đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, có thái độ và trách nhiệm thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Thuận lợi:

Một là: Đảng bộ đã chủ động phổ biến, quán triệt các quy định, hưỡng dẫn của Trung ương và Cấp ủy cấp trên về tăng cường công tác quản lý đảng viên đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ với nhiều hình thức phù hợp như: gửi các quy định, hướng dẫn qua hệ thống TDOffice kèm theo công văn chỉ đạo các Chi bộ tổ chức quán triệt, phổ biến; tổ chức học tập quán triệt tập trung theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hai là: Đảng bộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối để tăng cường quản lý đảng viên trong Đảng bộ (Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 04/01/2022; Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 30/5/2022; Kế hoạch số 125-KH/ĐU, ngày 08/9/2022; Kế hoạch số 131-KH/ĐU ngày, 23/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ba là: Việc đánh giá kết quả rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, của đảng viên, từ đó đánh giá xếp loại đảng viên được chính xác, khách quan. Cùng với đó là công tác lập và quản lý hồ sơ, cập nhật hồ sơ đảng viên được chú trọng, thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Do thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý đảng viên trong Đảng bộ nên chất lượng của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành XSNV chính trị được giao.  

Bốn là: Đảng ủy Cục Thuế luôn tôn trọng và phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể, trong thực hiện nhiệm vụ luôn có sự  bàn bạc, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị, chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Khó khăn: Số lượng đảng viên nhiều sinh hoạt tại các Chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh, địa bàn rộng khó khăn cho việc sinh hoạt chi bộ cũng như việc triển khai các nhiệm vụ khác. Cán bộ làm công tác Đảng chủ yếu là kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều nhưng chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về công tác đảng.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý đảng viên ở cấp cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đảng viên và người lao động mới ở mức độ phổ biến, quán triệt của tổ chức, chưa trở thành công việc thường xuyên, tự giác của cán bộ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong ở một số Chi bộ đối với từng công chức, đảng viên và người lao động còn chưa thường xuyên, có lúc, có nơi chưa sâu sát làm hạn chế chất lượng kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng. Công tác quản lý đảng viên có lúc còn thiếu chặt chẽ, một số tổ chức đảng, cấp ủy chưa có giải pháp, biện pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, thiếu sâu sát trong nắm bắt tư tưởng, thái độ; việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên còn tùy thuộc vào sự tự giác của đảng viên. Công tác kiểm tra của Cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên còn hạn chế, chưa thường xuyên, trong khi đó cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý đảng viên nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa dành thời gian, nội dung thỏa đáng cho công tác quản lý đảng viên, nhất là về tư tưởng, nhận thức, ý thức, tinh thần vươn lên, gương mẫu của đảng viên. Một số chi bộ ra nghị quyết còn chung chung, thiếu biện pháp cụ thể, giao việc cho đảng viên chưa rõ ràng, không có cơ sở để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao để xếp loại đảng viên.

Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác quản lý đảng viên của cấp ủy cơ sở, chi bộ

Một là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi đảng viên trong Đảng bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; luôn đi đầu, nêu gương, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là: Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để sinh hoạt chi bộ thực sự là hoạt động sinh hoạt chính trị, tư tưởng; là hoạt động quan trọng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Bốn là: Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp Phòng, cấp Chi cục có phẩm chất đạo đức, có năng lực, dám nghĩ, dám làm có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa quê hương, ý chí khát vọng vươn lên của công chức, đảng viên và người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Tuyên ngôn ngành Thuế “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”.

Giải pháp trong công tác quản lý đảng viên của cấp ủy cơ sở, chi bộ

Công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng với nhiều nội dung. Do đó, cấp uỷ cơ sở, chi bộ phải quản lý chặt chẽ cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên về chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí, chuyển sinh hoạt đảng; tăng cường tính nghiêm minh trong tổ chức sinh hoạt Đảng. Để quản lý tốt tư tưởng đảng viên, cấp ủy, chi bộ kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thái độ của mỗi đảng viên; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên biểu hiện lệch lạc về tư tưởng; những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” Thực hiện quản lý đảng viên về trình độ, năng lực công tác và các quan hệ xã hội. Để bảo đảm công tác quản lý đảng viên chặt chẽ, có nền nếp theo đúng nguyên tắc của Đảng, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy cơ sở cần làm tốt công tác quản lý đảng viên, phải nắm rõ lịch sử chính trị của từng đảng viên, về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệm vụ cụ thể được phân công, mối quan hệ với đồng nghiệp tại cơ quan và nhân dân nơi cư trú. Chi bộ phải nắm chắc diễn biến tư tưởng, phát hiện những biểu hiện lệch lạc sai sót để uốn nắn kịp thời. Đặc biệt phải phổ biến, quán triệt đến từng đảng viên, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm...

Hai là, các Chi bộ phải duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn cụ thể quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; việc đánh giá chất lượng đảng viên phải bảo đảm thực chất, tránh tình trạng xu xoa, nể nang, hình thức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền nơi đảng viên đến công tác, làm việc.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện không nghiêm túc, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đảng viên, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác quản lý đảng viên. Coi trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên qua các phong trào, các hoạt động thực tiễn của cơ quan, tổ chức đoàn thể, qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hành dân chủ rộng rãi; tích cực trao đổi thông tin, đảm bảo việc quản lý đảng viên được tiến hành thường xuyên.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Nêu gương về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, giữ gìn đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân, gương mẫu đi đầu trong công việc để thu hút tập hợp nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải có đăng ký học tập và làm theo lời Bác với nội dung cụ thể. Khi đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên phải có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo Bác.

Năm là, cấp ủy cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong công tác quản lý đảng viên. Vì vậy cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ bảo đảm có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, nắm vững chủ trương, đường lối, các quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên. Họ phải là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình và trách nhiệm, có khả năng quy tụ và uy tín đối với đảng viên, biết cách xử lý các tình huống nảy sinh.

Sáu là, Đánh giá, phân loại đảng viên đảm bảo chính xác, công bằng và thực chất. Phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên do điều lệ Đảng quy định và chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng.

Bảy là, Đối với các Đảng bộ có số lượng đảng viên nhiều (như Đảng bộ Cục Thuế) đề nghị có cán bộ chuyên trách về công tác đảng. Thực hiện tốt một số nội dung nêu trên sẽ góp phần tích cực vào công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Truy cập
Hôm nay:
444
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7534
Tháng này:
48234
Tất cả:
2086274