Một số chuyển biến trong hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu:

6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành: 08 Kế hoạch; 04 Chương trình; 22 Báo cáo sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết và báo cáo chuyên đề; 10 Thông báo; 03 Hướng dẫn; 25 Công văn; 12 Quyết định; tổ chức 08 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền “Đảng bộ Khối học tập và làm theo Bác” phục vụ hội nghị giao ban khu vực miền Trung-Tây nguyên và sơ kết thực hiện Kết luận 01-KL/TW và phóng sự "Tuyên truyền Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023"; tham mưu tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 (Kết quả Chung kết toàn Khối có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích); tổ chức tuần phim "Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho 16 đơn vị khối bệnh viện, trường học; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình trọng tâm "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng" và Chương trình trọng tâm "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu"; tham mưu giám sát việc lãnh đạo xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu tại 04 cấp ủy cơ sở.

Công tác tham mưu đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nắm bắt kịp thời định hướng, chủ trương của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh" năm 2023 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh cho 83 điểm cầu của cấp ủy cơ sở và 128 điểm cầu tại các chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở. Xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tính đến ngày 15/6/2023, có 62/121 tập thể và 172/344 cá nhân đã gửi kế hoạch đăng ký làm theo Bác về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối). Ban hành kế hoạch sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; xét chọn 11 tập thể, 09 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 47 cá nhân; tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW;  Hướng dẫn cấp ủy cơ sở tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng nền nếp, hoạt động hiệu quả hơn:

Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch, chương trình công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023; chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng mở 08 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch (06 lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng cho 872 quần chúng ưu tú và 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 259 đảng viên mới). Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nối cầu trực tuyến đến 69 điểm cầu của cấp ủy cơ sở với hơn 7360 lượt người tham gia học tập. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nối cầu trực tuyến đến 72 điểm cầu của cấp ủy cơ sở với hơn 6500 lượt người tham gia học tập. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự quý II cho hơn 530 cán bộ chủ chốt toàn Khối.

Hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được tổ chức thực hiện linh hoạt, bảo đảm cung cấp thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên. 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo đã biên tập 06 bản tin thời sự; cấp, phát hơn 7.200 cuốn Thông báo nội bộ, tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng phục vụ sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

 Một số đồng chí bí thư cấp ủy, báo cáo viên cơ sở đã trực tiếp thông tin tình hình thời sự, truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp (đến nay đã có 116/121 cấp ủy cơ sở tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XIII) và kế hoạch của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên, chức, người lao động).

Công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội được quan tâm chú trọng:

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tập trung tham mưu tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ, chi bộ về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức tuần phim "Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ (19/5) cho 3.657 lượt cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các đơn vị bệnh viện, trường học; định hướng công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Để góp phần định hướng kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt tình hình tư tưởng của các bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, định hướng kịp thời dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong cơ quan, doanh nghiệp, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin, tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kịp thời chỉ đạo nắm dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 đánh giá, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 530 cán bộ chủ chốt, thành viên Ban Chỉ đạo 35, lãnh đạo, chuyên viên các ban, đoàn thể, báo cáo viên, cộng tác viên của các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc; báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của 07 facebook, 06 nhóm đấu tranh, hệ thống Mocha35 phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên mạng xã hội; tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động của Đảng bộ, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh, lên án, phản bác các thông tin sai sự thật chống phá hoạt động của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, qua đó tạo ổn định tư tưởng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối (6 tháng đầu năm, có 55 tin, 28 bài được đăng trên báo, tạp chí; có trên 652 lượt like, chia sẻ trên internet, mạng xã hội; cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối tham gia viết 45 tin và 16 bài).

Tuy nhiên, hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối 6 tháng đầu năm còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền của một số cấp ủy hiệu quả chưa cao; tiến độ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch, kết luận của Đảng ở một số cấp ủy còn chậm, công tác báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa kịp thời. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong một số TCCS đảng chưa được duy trì thường xuyên; chưa có nhiều việc làm tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân làm theo Bác của một số cấp ủy còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị (hiện vẫn còn 59 tập thể và 172 cá nhân chưa nộp kế hoạch đăng ký làm theo Bác về Đảng ủy Khối). Hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả hoạt động thấp.

Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023:

Một là, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả 02 Chương trình trọng tâm về Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng” và "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”.

Hai là, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo kết luận của Đảng. Chú trọng “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, báo cáo chuyên đề theo quy định.

Ba là, tham mưu tổ chức các hội nghị thông tin tình hình thời sự, cập nhật kiến thức mới hằng quý bằng các hình thức phù hợp. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng quần chúng ưu tú và đảng viên mới theo kế hoạch.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2023; tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng Phóng sự tuyên truyền “Kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”, “Xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh”.

Năm là, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, kịp thời định hướng dư luận xã hội; đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Sáu là, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Bảy là, tiếp tục tuyên truyền, tổ chức triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tám là, tham mưu Hướng dẫn thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối; đánh giá, chấm điểm công tác Tuyên giáo năm 2023 của các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
531
Hôm qua:
3587
Tuần này:
7251
Tháng này:
81591
Tất cả:
1850864