Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối

Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định: kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi... Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích... Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra".

Xuất phát từ thực tiễn khách quan, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã bổ sung, phát triển, từng bước hoàn thiện quan điểm, nguyên tắc, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát và ban hành nhiều văn bản quan trọng quy định phương pháp, quy trình thủ tục và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã được quan tâm triển khai thực hiện và có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả. Các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng được quán triệt, triển khai, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ. Nhận thức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 81-KL/ĐUK ngày 18/8/2021 về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”; ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; in, cấp phát và chỉ đạo cấp ủy cơ sở mở Sổ theo dõi kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát; chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) 2 cấp được triển khai, thực hiện toàn diện, nền nếp. Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Các đơn thư tố cáo, khiếu nại được xem xét, giải quyết dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ ngày càng cao. Kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Ðảng, Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 665 tổ chức đảng và 2.575 đảng viên, giám sát 850 tổ chức đảng và 3.917 đảng viên. UBKT 2 cấp tiến hành kiểm tra 419 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 196 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra việc thu, chi và sử dụng đảng phí đối với 368 tổ chức đảng và 3.840 lượt đảng viên; kiểm tra 212 đảng viên, 04 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 583 tổ chức đảng và 3.228 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, thư tố cáo, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật 16 tổ chức đảng (07 khiển trách; 09 cảnh cáo) và 223 đảng viên (khiển trách 152 đảng viên, cảnh cáo 33, 02 cách tất cả các chức vụ, khai trừ 39); tiếp nhận và xử lý 22 đơn tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, các cấp ủy đã bước đầu quan tâm tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí cấp ủy viên thuộc đối tượng quản lý, đặc biệt là kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hai là, công tác kiểm tra, giám sát phải thiết thực, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra nhân dân, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội.

Ba là, thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng tự kiểm tra, thường xuyên theo dõi, phát hiện, kiểm tra kịp thời tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bốn là, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra phù hợp với chức năng, yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng cơ sở trong Ðảng bộ hiện nay vẫn còn những tồn tại, hạn chế: (1). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không kịp thời, chất lượng, hiệu quả thấp; việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng; việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; một số đảng ủy cơ sở còn khoán trắng cho UBKT hoặc đồng chí phụ trách công tác kiểm tra (đối với chi bộ). (2). Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng còn hạn chế, hiệu quả thấp, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; công tác kiểm tra thiếu trọng tâm, trọng điểm, giám sát thường xuyên còn hình thức, giám sát chuyên đề còn ít, chưa tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; chưa quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi thiếu quyết liệt, kéo dài, còn đùn đẩy lên cấp trên, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; việc đôn đốc, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thực hiện thông báo kết luận và khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát còn hạn chế, hiệu quả thấp. (3). Một số UBKT đảng ủy thiếu chủ động trong tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; không hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; việc thực hiện giám sát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời; việc giải quyết, tham mưu cho cấp ủy giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân còn hạn chế, để kéo dài. (4). Công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ chưa được quan tâm thực hiện, nhiều khuyết điểm, vi phạm của đảng viên (nhất là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao) chưa được phát hiện, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời ngay từ chi bộ.

Những hạn chế nêu trên là do nguyên nhân chủ yếu sau:

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác.

Một bộ phận đảng viên thiếu tính tiền phong, gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa cao, còn nể nang, né tránh.

Cán bộ UBKT đảng ủy cơ sở đều là kiêm nhiệm; khối lượng công việc của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng nhiều, số lượng đảng viên ngày càng tăng cao; các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.Trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT đảng ủy cơ sở không được cấp kinh phí hoạt động; điều kiện làm việc, trang bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu; chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra cơ sở rất khó khăn.

Từ những kết quả, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối trong thời gian tới, xin đề nghị thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát

Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Công khai kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, các quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ theo quy định và tuyên truyền các nhân tố điển hình, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Hai là, Đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Tổ chức cơ sở đảng, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng; người đứng đầu cần nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm phải bảo đảm chất lượng, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Phân công các đồng chí cấp ủy viên chủ trì, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng khoán trắng cho UBKT đảng ủy hoặc cán bộ làm kiểm tra. Giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động phát hiện, kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Chi bộ cơ sở tăng cường giám sát chi ủy viên, đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt tại chi bộ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, quy chế, kết luận của chi bộ; việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm...

Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy định kỳ, đột xuất nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy.

Ba là, Nâng cao trách nhiệm của ủy ban kiểm tra trong công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng

UBKT đảng ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy rà soát, bổ sung, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chủ trì, phối hợp tham mưu cho cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nắm chắc tình hình cơ sở để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với UBKT cấp trên theo quy định.

UBKT đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm; xử lý hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.Tăng cường giám sát thường xuyên đối với chi bộ và đảng viên trong đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của chi bộ, kết hợp kiểm tra với việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các chi bộ. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Bốn là, Cấp ủy, UBKT cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời những quy định, hướng dẫn mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bằng các hình thức phù hợp đến các tổ chức cơ sở đảng, UBKT và cán bộ làm kiểm tra ở cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng ủy, UBKT đảng ủy và chi bộ cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng, tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; việc báo cáo, thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Khi cần thiết có thể trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể, phức tạp, phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Đôn đốc cán bộ kiểm tra nắm chắc tình hình cơ sở, hướng dẫn cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm cho phù hợp.

Định kỳ hằng năm, UBKT Đảng ủy Khối đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, làm cơ sở cho công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng áp dụng chung cho tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối.

Năm là, Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát

Sau khi có thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, cấp ủy phải xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Định kỳ hằng quý, đưa nội dung khắc phục tồn tại, hạn chế của các tập thể, cá nhân được chỉ ra sau các kỳ kiểm điểm và sau các cuộc kiểm tra, giám sát vào sinh hoạt chi bộ để chi bộ tham gia góp ý cho tổ chức đảng, đảng viên. Các tổ chức đảng đưa việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kết luận kiểm tra, giám sát vào tiêu chí để xem xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Các cấp ủy mở sổ theo dõi việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định.

Ba là, Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở; tăng cường phương tiện, điều kiện làm việc cho UBKT đảng ủy cơ sở

Thường xuyên quan tâm kiện toàn UBKT đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng lựa chọn, bố trí cán bộ kiểm tra có năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thận trọng và ứng xử có văn hóa trong xử lý công việc.

Tổ chức cơ sở đảng tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, giúp cán bộ kiểm tra có kiến thức, phương pháp công tác, bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục. Coi trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, khả năng phân tích, dự báo chính xác dấu hiệu vi phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh ở cơ sở. Hằng năm, xây dựng kế hoạch tập huấn và đề nghị UBKT Đảng ủy Khối hỗ trợ nội dung, chương trình, giảng viên tập huấn cho phù hợp.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, cấp ủy cơ sở quan tâm bố trí phương tiện, điều kiện làm việc để UBKT, cán bộ kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, đảng ủy cơ sở lập dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trích kinh phí từ nguồn công tác đảng và nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị để hỗ trợ hoạt động của UBKT đảng ủy, các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
275
Hôm qua:
1270
Tuần này:
275
Tháng này:
41523
Tất cả:
2191298