Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói “Người có tài mà không có đức là người vô dụng”, “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Điều đó cho thấy đạo đức là một trong những phẩm chất không thể thiếu được ở bất cứ ai, trong bất kỳ xã hội nào.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, đoàn thể của Đảng bộ Khối luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng và tích cực nghiên cứu học tập chuyên đề theo từng năm. Việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật; nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp được thực hiện tốt hơn. Viết, nói, làm, thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên… có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luật 01-KL/TW gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Đảng...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 43 văn bản, tổ chức kết nối 4 hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác theo các chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề hằng năm của Tỉnh ủy tới 294 điểm cầu cơ sở với 45.565 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cấp phát 7.500 cuốn tài liệu nghiên cứu, học tập, hơn 1.200 cuốn sổ theo dõi học tập và làm theo Bác và nhiều văn bản liên quan khác phục vụ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đảng, đoàn thể.

Thường xuyên tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, như: Tổ chức các Hội thi “Báo cáo viên giỏi”; “Bí thư chi bộ giỏi”; Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” với 85.000 lượt người tham gia; Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, lần thứ ba với 507 bài gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

Các cấp uỷ cơ sở đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử, bộ tiêu chí văn hóa của ngành; xây dựng kế hoạch, đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu”. Trong đó, xác định nội dung trọng tâm, thời gian, biện pháp, trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân nhằm khắc phục tính hình thức trong tổ chức triển khai thực hiện.

Trong 3 năm qua toàn Đảng bộ đã tổ chức được trên 500 hội nghị tuyên truyền phổ biến về học tập và làm theo Bác cho gần 75.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; tổ chức trên 100 buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo Bác, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; đăng tải gần 8.000 tin, bài, phản ánh về hoạt động và gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử, zalo, fanpage của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Có trên 6.750 lượt tập thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với gần 9.400 việc làm theo; có 65.300 lượt đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu với trên 94.520 việc làm theo. Trong đó, có trên 1.000 lượt cán bộ các cấp ủy gửi bản cam kết cá nhân về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; có 90% đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, trong đó có trên 80% đơn vị đã niêm yết bảng chuẩn mực đạo đức và treo khẩu hiệu “Tỉnh Thanh Hoá phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” tại hội trường, phòng họp; vận động 100% cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% cơ quan ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc Khối đã chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng tốt phần mềm Hệ thống quản lý văn bản để điều hành, trao đổi công việc, góp phần nâng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các sở, ngành tương ứng 99,96% và 99,63% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, cao hơn bình quân chung của cả nước

Nhiều cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng những mô hình, cách làm mới sáng tạo gắn với chuẩn mực đạo đức riêng mang đặc trưng của ngành, đơn vị; có 11 tập thể và 13 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 77 tập thể và 118 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen; 270 tập thể và 650 cá nhân được các cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng… qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo động lực thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

 Song vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cấp ủy đảng có lúc chưa được quan tâm đúng mức; chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Vai trò nêu gương của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thể hiện rõ nét. (3) Việc đăng ký học tập và làm theo Bác của một số tập thể, cá nhân còn chậm, nội dung chưa cụ thể, chưa sát với nhiệm vụ chính trị, vị trí công tác; chưa xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. (4) Công tác đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tổ chức sinh hoạt đảng, chi bộ, đoàn thể theo chuyên đề về học tập và làm theo Bác chưa phong phú, chưa thường xuyên. (5) Thái độ phục vụ, năng lực tham mưu của một số cán bộ, công chức hiệu quả chưa cao.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, đoàn thể của Đảng bộ Khối cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau.

Một là, Tiếp tục phát huy vai trò, trách của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động.

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức đảng, trong đó hạt nhân là cấp ủy đảng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy cần xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động.

Các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, doanh nghiệp đề ra; tham mưu tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp triển khai thực hiện như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp; Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, doanh nghiệp; Lựa chọn xây dựng đơn vị điểm; Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Ba là, Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đây là giải pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, đoàn thể; phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Việc kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau.

Bốn là, Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, chúng ta cần: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo . Tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên để xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Năm là, Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên

Để phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động cần có sự đổi mới về nội dung và hình thức triển khai học tập các chuyên đề của Trung ương, của tỉnh.

Trong phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách, tính tự giác, tính tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên để không bị ảnh hưởng của những mặt xấu tồn tại trong xã hội tác động.

Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc và nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác, nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, doanh nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối phải nhận thức rõ đây là công việc tự giác, thường xuyên - là nhiệm trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Lê Hải Quân - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
396
Hôm qua:
3309
Tuần này:
7486
Tháng này:
48186
Tất cả:
2086226