Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

Trong suốt 93 năm qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp và sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, từng bước xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu tiến lên xây dựng cuộc sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Với đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, chúng tôi luôn nhận thức rằng, Đảng CSVN là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.

Vậy quan điểm của Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân như thế nào?.

Cách đây gần 27 năm, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23/11/1996 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Ngày 18/3/2002, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân".

Ngày 03/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng khẳng định, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, “thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế”.

Gần đây nhất, ngày 10/10/2023 Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”…

Đây chính là nền tảng, chủ trương quan điểm lớn, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của Đảng tới sự phát triển của doanh nghiệp, là những thông điệp vô cùng quan trọng, thể hiện sự coi trọng việc thành lập cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện các đơn vị kinh tế tư nhân khơi dậy khát vọng làm giàu của toàn xã hội, từ đó tạo cơ sở cho việc huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bám sát chủ trương lớn của Đảng, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh thành lập tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, các đoàn thể chính trị - xã hội chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, quan tâm chăm lo đến việc làm, đời sống của người lao động; tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động trong doanh nghiệp; vận động đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Đối với Tổng CTCP Hợp Lực trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Chấp hành Đảng bộ, sự quyết tâm nổ lực, phấn đấu của các đơn vị thành viên, cùng toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra;triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và xây dựng các tổ chức TSVM; ổn định việc làm, chăm lo đời sống tinh thần vầt vật chất cho người lao động. Tổng Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tiên lương, tiền thưởng cho người lao động; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, phong trào VHVN - TDTT tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui, khỏe để cán bộ, đảng viên và người lao động yên tâm lao động, học tập và công tác tốt, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững; góp phần ổn định đời sồng nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để làm sáng tỏ thêm những nội dung như báo cáo đã nêu tôi xin nêu thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong Doanh nghiệp tư nhân từ hoạt động của Đảng bộ Tổng CTCP Hợp Lực.

Sau 27 năm thành lập, từ mô hình Hợp tác xã Vận tải Hợp Lực, đến nay Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã có 20 Công ty đơn vị thành viên đang hoạt động sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực trong tỉnh và trên cả nước, với gần 2.000 lao động.

Từ 01 chi bộ cơ sở với 03 đảng viên đến nay Đảng bộ cơ sở chúng tôi hiện có 205 đảng viên, sinh hoạt tại 07 chi bộ; trong đó trình độ chuyên môn: Tiến sĩ và tương đương 03, Thạc sĩ và tương đương 17, đại học 125, cao đẳng, trung cấp 50; mỗi năm kết nạp trên 15 đảng viên. Hằng năm Đảng ủy giới thiệu từ 30 - 40 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng; Tổng Công ty có các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh. Các đảng viên trong Đảng bộ Tổng Công ty đã thể hiện được vai trò đầu tàu, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty. Có lập trường, chính trị tư tưởng vững vàng, hứng khởi, có sự lan tỏa sâu rộng trong quần chúng lao động. Trong hoạt động chuyên môn, khi bổ nhiệm cương vị lãnh đạo thì tất yếu vị trí được ưu tiên cho những đảng viên, có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc. Ví dụ đ/c Trình Thị Thanh Vinh - khi đi thi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi đã đạt giải nhì Đảng bộ Khối. Sau Hội thi đ/c Vinh đã được đề bạt, bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám đốc. Hầu hết cán bộ chủ chốt, cán bộ là trưởng khoa, phòng ban, đơn vị trực thuộc đều là đảng viên.

Trong các năm gần đây (2020 -2022) mỗi năm kết nạp được từ 12 đến 20; năm 2023 đã kết nạp được 16 đảng viên. Trong đó có đảng viên là người dân tộc thiểu số, có đảng viên là người theo đạo thiên chúa, đặc biệt đã kết nạp được 08 đảng viên là sinh viên Trường Cao đảng Y dược Hợp Lực. Tôi nghĩ đây là một chủ đề đang được các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở quan tâm.

Qua theo dõi trong cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và bạn bè trong nước, tôi khẳng định doanh nghiệp nào có tổ chức đảng, các đoàn thể thì doanh nghiệp đó làm ăn chân chính, ổn định và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa tôi thấy công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn đó là:

Thứ nhất,kết quả thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể so với số lượng doanh nghiệp của tỉnh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô và yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, hoặc chưa tạo điều kiện về thời gian, vật chất, kinh phí cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp nói chung còn bị động, phụ thuộc nhiều vào chủ doanh nghiệp.

Thứ ba,sau khi được thành lập, nhiều nơi tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả; tổ chức đảng chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức đoàn thể chưa làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân:

Một là,công tác triển khai, thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về phát triển đảng viên và tổ chức đảng, đoàn thể còn lúng túng, thiếu đồng bộ; triển khai nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế, đề ra các giải pháp cụ thể.

Hai là, các ban tham mưu của cấp ủy chưa hướng dẫn, giúp đỡ cho doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và thành lập tổ chức đảng một cách tận tình, chu đáo; chưa làm nổi bật vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp so với doanh nghiệp không có tổ chức đảng, đoàn thể, do đó chủ doanh nghiệp không dám thành lập tổ chức đảng, đoàn thể.

Ba là,cấp uỷ, đoàn thể cấp trên chưa thường xuyên quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đoàn thể đối với người lao động trong doanh nghiệp còn mờ nhạt; nội dung, phương thức, hình thức sinh hoạt lúng túng, làm cho quần chúng không thiết tha vào Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể kiêm nhiệm, chưa được qua đào tạo nghiệp vụ nên kỹ năng công tác còn hạn chế; chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Bốn là, một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nên chưa ủng hộ việc thành lập, dẫn đến việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể còn phụ thuộc nhiều vào chủ doanh nghiệp.

Năm là, một bộ phận không nhỏ người lao động không muốn tham gia vào tổ chức đảng, đoàn thể, chỉ chú tâm vào việc làm, thu nhập cho bản thân, vì vậy đã ảnh hưởng đến việc tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên.

Qua thực tế xây dựng phát triển và hoạt động 27 năm qua của Đảng bộ và hoạt động của các đoàn thể ở Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tôi xin nêu một số kinh nghiệm bước đầu:

Hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể, công tác phát triển đảng viên đã làm thay đổi về nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp và người lao động. Có thể khẳng định ở Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, đơn vị thành viên nào có tổ chức đảng, đoàn thể, thì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thuận lợi hơn, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc hơn.Việc cập nhật các thông tin về cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước luôn kịp thời, mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động hài hòa hơn.

Tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp nhất định vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đội ngũ người lao động làđảng viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của đất nước, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, theo đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp được thành lập; đội ngũ người lao động có xu hướng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; tranh chấp lao động luôn tiềm ẩn phát sinh, nợ thuế, nợ BHXH, BHYT, tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc khắc nghiệt, diễn biến phức tạp của tỉnh hình kinh tế - chính trị - xã hội trên Thế giới, đòi hỏi các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnhtại hội nghị này tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, như sau:

* Trước hết, về nhận thức

Các cấp ủy, chính quyền phải coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu, là động lực quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  đồng thời coi công tác phát triển đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền. Phát triển doanh nghiệp và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể theo phương châm vững chắc, vừa phát triển về số lượng, vừa nâng cao chất lượng, quy mô, hiệu quả, chú trọng chất lượng là chính.

Tuyên truyền, vận động cho chủ doanh nghiệp nhận thấy sự khác biệt giữa doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể và doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể. Coi đây là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, nâng cao vị thế, uy tín, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

* Thứ hai, về các nhóm giải pháp

1. Đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, đoàn thể.

Các ban của Đảng ủy Khối tập trung hướng dẫn chỉ đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp từng bước làm cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp, nắm vững kỹ năng công tác, nghiệp vụ công tác đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề với bàn giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Từ đó làm nổi bật rõ vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể để chủ doanh nghiệp nhận thấy việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là cần thiết; người lao động thấy được quyền và lợi ích của mình khi tham gia các tổ chức đảng, đoàn thể.

Cần phải có chính sách đãi ngộ, đặc thù cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí, cung cấp trang bị phương tiện làm việc cho các tổ chức đảng, đoàn thể khi được thành lập mới.Chủ doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động để tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đúng nguyên tắc của Đảng.

2. Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể

Tăng cường tuyên truyền, thuyết phục, vận động để chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, trước hết là những doanh nghiệp nhiều lao động và sản xuất kinh doanh ổn định, có đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng. Khảo sát, lập danh sách những lao động là đảng viên, đoàn viên ở nơi khác về doanh nghiệp làm việc để làm nòng cốt vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

3. Một số kiến nghị với cấp ủy, chính quyền

Có cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp để đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động ở các doanh nghiệp.

Quan tâm xây dựng nhà ở, khu vui chơi giải trí cho người lao động; quy hoạch quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi ở các khu công nghiệp, khu kinh tế. Có chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, thuê đất, vay vốn, hỗ trợ xây dựng hạ tầng đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở văn hoá cho người lao động, nhằm thu hút người lao động tham gia sinh hoạt cộng đồng, VHVN - TDTT để vận động, thu hút họ tham gia tổ chức.

Giao nhiệm vụ cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong tỉnh liên kết với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nghề, để sau khi ra trường, một bộ phận sinh viên sẽ là nguồn lao động nòng cốt làm việc trong các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể.

Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích trong công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT,

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực

Truy cập
Hôm nay:
179
Hôm qua:
1270
Tuần này:
179
Tháng này:
41427
Tất cả:
2191202