Vai trò của Đoàn thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong công tác xây dựng Đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Điều 44 (chương X) Điều lệ Đảng ghi rõ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa là đoàn cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 333- QĐ/ĐTN, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trên cơ sở hợp nhất Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay Đoàn Khối có 92 tổ chức cơ sở đoàn với hơn 11.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt. Trong đó đoàn viên, thanh niên là đảng viên có 3.014 đồng chí, chiếm 22 % tổng số đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối. Đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính trị cao; là lực lượng có sức khoẻ, trí tuệ, hoài bão; có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận nhanh và làm chủ khoa học hiện đại; tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước. Trong những năm qua, cùng với việc phát động, tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn; các cấp bộ đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã và đang chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Vai trò của Đoàn Thanh niên Khối trong công tác xây dựng Đảng được thể hiện, minh chứng trên nhiều phương diện, nội dung, gắn với nhiều hoạt động chính trị, chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp nơi có tổ chức Đoàn.

Nội dung thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên Khối trong tham gia xây dựng Đảng :

Một là, công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ về vai trò của Đảng; việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua các cấp bộ đoàn toàn khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức cho đoàn viên được tham gia học tập, quán triệt đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến thanh niên và những vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng ở địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Xây dựng ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ Đảng, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, phản động trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch nhằm nói xấu, bội nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, của cán bộ lãnh đạo Đảng, nhà nước... từ đó nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Hai là, công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp về công tác thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp những chủ trương, những cơ chế, chính sách, những giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên tại cơ quan, doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã kịp thời tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 01 chỉ thị, 36 văn bản chỉ đạo hoạt động Đoàn và công tác cán bộ đoàn. Ban chấp hành các cơ sở đoàn đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho đoàn hoạt động. Hằng năm, nhiều cơ sở đoàn đã được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phê duyệt chương trình công tác, lịch hoạt động, hỗ trợ kinh phí hoạt động, bố trí phòng làm việc, có đơn vị được phân công cán bộ đoàn chuyên trách.

Ba là, việc tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, góp ý kiến “phê bình và tự phê bình” của cán bộ, đảng viên trẻ; giới thiệu cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng, cho cơ quan, doanh nghiệp. Hiện toàn đoàn có 3.014 đảng viên trẻ đang sinh hoạt đoàn. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, các đồng chí đảng viên trẻ đã và đang trực tiếp tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ nơi mình công tác, sinh hoạt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đảng viên trẻ, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Trong dịp Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp bộ đoàn đã trực tiếp tham gia góp ý xây dựng báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ. Tổ chức hội nghị cán bộ đoàn chủ chốt tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX. Nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã phát hiện, bổ sung, đề xuất những nội dung, những vấn đề quan trọng giúp cho cấp ủy chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội. Từ thực tiễn hoạt động và rèn luyện, nhiều đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ đã trưởng thành nhanh chóng cả về nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động cách mạng. Nhiều đồng chí đã được giới thiệu nhân sự vào Ban chấp hành các Đảng bộ, chi bộ, được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện nay, toàn Đoàn có 59 đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia Ban chấp hành các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025; có 486 đồng chí đã và đang giữ các chức vụ lãnh đạo trưởng, phó phòng ban chuyên môn, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, doanh nghiệp. Có 26 đồng chí đoàn viên giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp.

Bốn là, chú trọng công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Có thể nói đây là một nội dung quan trọng nhất, thường xuyên nhất, dễ thấy nhất vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 8 tháng đầu năm 2023 toàn đoàn đã giới thiệu được 4.316 đoàn viên ưu tú đi học lớp Đối tượng Đảng, trong đó giới thiệu cho cấp ủy 2.530 đồng chí kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ quần chúng là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngày càng cao, đạt tỷ lệ cao từ 85% đến 94% tổng số quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng toàn Đảng bộ Khối. Đặc biệt trong những năm gần đây số lượng đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng không ngừng tăng lên từ 05 đồng chí được kết nạp năm 2018 tăng lên tổng số 79 đồng chí, trong 8 tháng đầu năm 2023. (Không tính số liệu từ các đơn vị không có tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Nguồn do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cung cấp). Xem lại số liệu KNđảng  tại BTC ĐUK

Từ những nội dung, kết quả, thành tích, số liệu minh chứng trên, có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua các cấp bộ đoàn trong khối đã làm tốt, thể hiện rõ vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh. Năm 2022 Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng của các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gia, đó là:

- Vẫn còn một số Ban chấp hành Đoàn các cơ sở đoàn chưa nhận thức đúng đắn, chưa hiểu hết vị thế, vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng Đảng. Do vậy chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy đơn vị về những nội dung, giải pháp trong chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn hoạt động tại cơ quan, doanh nghiệp.

- Việc triển khai các nội dung công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng chưa phong phú, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Chủ yếu chú trọng vào nội dung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét cử đi học lớp đối tượng Đảng và kết nạp Đảng. Tổ chức Đoàn còn thụ động, chưa nắm rõ được các bước, quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp đảng, do vậy vẫn còn thiếu, sai sót các bước quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng theo quy định Điều lệ Đảng.

- Một số cấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm, chưa sát sao, chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chấp hành đoàn cơ sở, cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong từng nội dung đoàn tham gia xây dựng Đảng để từ đó phát huy tiềm năng, vị thế, vai trò của tổ chức đoàn, của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Từ những thực tiễn trên, để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong công tác tham gia xây dựng Đảng, tôi xin đưa ra một số nội dung, giải pháp cụ thể sau:

1. Các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị thế của tổ chức đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng. Hiểu rõ, nắm chắc từng nội dung, nhiệm vụ của tổ chức đoàn, của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng, từ đó thể hiện rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng. Xem công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng vừa là chức năng nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm, vinh dự của tuổi trẻ, của tổ chức Đoàn.

2. Mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các hoạt động thực tiễn của đoàn viên tại cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng, với Đoàn.

3. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; tích cực phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, các lực lượng xã hội tạo cơ chế, nguồn lực để triển khai các công trình, phần việc thanh niên. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, xem việc xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. Gắn hoạt động đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, doanh nghiệp, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, qua đó phát hiện nhân tố tích cực để bồi dưỡng trở thành đoàn viên ưu tú, cán bộ, đảng viên trẻ tiêu biểu.

4. Quan tâm, chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng; Điều lệ Đoàn về các bước quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Không làm tắt, làm hợp lý hóa hồ sơ; không chạy theo số lượng, thành tích việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tuyệt đối không làm sai, làm thiếu các bước quy trình, hồ sơ xét kết nạp Đảng.

5. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đoàn hoạt động. Phân công cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác thanh niên. Định kỳ làm việc, đối thoại, lắng nghe báo cáo, đề xuất, kiến nghị của ĐVTN. Hằng năm cấp ủy phê duyệt nội dung, chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn. Giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tạo điều kiện, tạo cơ chế, huy động nguồn lực thuận lợi cho Đoàn hoạt động. Xem công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước.

Trong nhiệm kỳ tới, trước thời cơ và vận hội mới, chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đối với hoạt động công tác Đoàn để chúng tôi tiếp tục được học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng mà Đảng giao.

               Hoàng Mạnh Cường - UVBCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối

Truy cập
Hôm nay:
247
Hôm qua:
1270
Tuần này:
247
Tháng này:
41495
Tất cả:
2191270