Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu trong Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 121 tổ chức cơ sở đảng đa dạng về loại hình, là những cơ quan hoạch định và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; là những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy. việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu là một trong ba chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.
Sau khi Chương trình số 19-CT/ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”được ban hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xây dựng Kế hoạch số 25-KH/ĐUK về thực hiện Chương trình số 19-CT/ĐUK và ban hành trên 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh rà soát các tiêu chí, hướng dẫn công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phân công Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là bộ phận thường trực, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc thực hiện tại cơ sở. Lãnh đạo các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Các cấp uỷ cơ sở đã ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu; Quy chế văn hoá công sở, Bộ quy tắc ứng xử và bộ tiêu chí văn hóa của ngành (Bộ quy tắc ứng xử Petrolimex; Bộ quy tắc ứng xử VNPT; Văn hóa làm việc và ứng xử của EVNNPC; Văn hóa Bưu điện Việt Nam...); Quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; bản đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”...; thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, xác định nội dung trọng tâm, thời gian, biện pháp, trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân nhằm khắc phục tính hình thức trong tổ chức triển khai thực hiện.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, trong những năm qua toàn Đảng bộ đã tổ chức được trên 700 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 12.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; tổ chức trên 150 buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; đăng tải gần 10.000 tin, bài, phản ánh về hoạt động và gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử, zalo, fanpage của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Có trên 7.870 lượt tập thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với gần 9.400 việc làm theo; có 78.500 lượt đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu với trên 123.520 việc làm theo. Trong đó, có trên 1.320 lượt cán bộ các cấp ủy gửi bản cam kết cá nhân về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đúng quy định; có 90% đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, trong đó có trên 85% đơn vị đã niêm yết bảng chuẩn mực đạo đức và treo khẩu hiệu “Tỉnh Thanh Hoá phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” tại hội trường, phòng họp; vận động 100% cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% cơ quan ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc Khối đã chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng tốt phần mềm Hệ thống quản lý văn bản đế điều hành, trao đổi công việc, góp phần nâng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các sở, ngành tương ứng 99,96% và 99,63% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, cao hơn bình quân chung của cả nước.
Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi; có 54 tập thể và 22 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, có 77 tập thể và 123 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen, có 460 tập thể và 1.160 cá nhân được các cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng; có 63 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đạt 52,06% (trong đó, có 31 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận kiểu mẫu đạt 25,61%)… thể hiện sự ghi nhận của các ngành, các cấp trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu tại Đảng bộ Khối.
Picture1.png
Lãnh đạo Đảng uỷ Khối trao giấy khen cho tập thể và cá nhân được khen thưởng
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu ở Đảng bộ khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc của tỉnh về văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu có lúc chưa thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú. Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở một số đơn vị còn lúng túng; nội dung còn dàn trải, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc thực hiện các nội dung về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu chưa thường xuyên. Công tác phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân kiểu mẫu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, chưa có tính lan tỏa sâu rộng.
Để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức quán triệt và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tầm quan trọng và những nội dung của việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu. Xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cần phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đảng, các đoàn thể trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, kiểu mẫu.
Lê Hương, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối
Truy cập
Hôm nay:
792
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11755
Tháng này:
24850
Tất cả:
2229118