Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 39-KH/ĐUK28/02/2017KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
40-KH/ĐUK24/02/2017Kế hoạch Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số 35-KH/ĐUK10/02/2017KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số 34-KH/ĐUK04/01/2017KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số 27-KH/ĐUK05/10/2016KẾ HOẠCH Triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm “70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa”
Số 26-KH/ĐUK05/10/2016KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 04-NQ/TU và Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
25-KH/BTG29/09/2016Kế hoạch tổ chức hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2016
Số 22-KH/ĐUK30/07/2016KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, YẾU KÉM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Số 20-KH/ĐUK24/06/2016Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số 19-KH/ĐUK05/05/2016KẾ HOẠCH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ khối
Số 14-KH/ĐUK25/03/2016KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020
Số 18 -KH/TGTU21/03/2016KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Số 12-KH/ĐUK18/03/2016KẾ HOẠCH Giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số 17 -KH/TGTU17/03/2016KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Số 10-KH/ĐUK17/03/2016KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2016
Số 12-KH/ĐUK07/12/2015Kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 69-KH/ĐU19/06/2015KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 63-KH/ĐU28/01/2015Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015
Số 58-KH/ĐU17/10/2014Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 56-KH/ĐU26/09/2014Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá
Số 52-KH/ĐU28/04/2014Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng
Số 50-KH/ĐU16/04/2014Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số 47-KH/ĐU21/03/2014Kế hoạch điều tra, khảo sát “Nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong tình hình mới”
Số 46-KH/ĐU12/03/2014Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình, chất lượng tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 45-KH/ĐU28/02/2014Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Số 43-KH/ĐU24/12/2013KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/11/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hoá đến năm 2020
Số 39-KH/ĐU22/08/2013KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Số 31-KH/ĐU25/02/2013Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Số 19-KH/ĐU07/02/2012KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Số 19-KH/ĐU07/02/2012Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, doanh nghiệp”
Truy cập
Hôm nay:
1183
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11049
Tháng này:
30599
Tất cả:
2124361