Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 6: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng về quy hoạch, phân bổ vốn

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cơ chế, chính sách, phân bổ vốn cho các chương trình, dự án; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

1.jpg
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

2.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung xin ý kiến đóng góp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại phiên họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra các nội dung cần xin ý kiến để hoàn thiện “Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là những nội dung đã được các thành viên của Hội đồng Thẩm định Trung ương gợi ý, đóng góp sửa đổi thời gian gần đây. Từ đó, các thành viên UBND tỉnh đã tập trung đóng góp thêm ý kiến vào 7 nội dung: Quan điểm phát triển; các khâu đột phá chiến lược; các trung tâm kinh tế động lực; định hướng phát triển các ngành quan trọng và trụ cột phát triển; các hành lang kinh tế; phương án phát triển; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai.

3.jpg
Toàn cảnh phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến của của Hội đồng Thẩm định Quốc gia để bổ sung vào quy hoạch. Những nội dung đã phù hợp với Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các quy hoạch của tỉnh đã có, nếu đồng ý vẫn phải bổ sung những giải trình thuyết phục. Với một số nội dung lớn của quy hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng thuận với các ý kiến đóng góp trước đó của các chuyên gia ở Trung ương cũng như nội dung dự thảo.

Về nội dung “Định hướng phát triển các ngành quan trọng và trụ cột phát triển”, trên cơ sở ý kiến của chuyên gia ở Trung ương, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng thành 3 phương án để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Phương án 1 vẫn giữ nguyên 6 trụ cột tăng trưởng là công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, du lịch, y tế, bất động sản và phát triển hạ tầng. Phương án 2: Chỉ đề cập 3 trụ cột là công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp và du lịch; đồng thời thêm 2 yếu tố bổ trợ là y tế và bất động sản. Phương án 3: Vẫn giữ nguyên 6 trụ cột, nhưng trong đó ưu tiên tập trung phát triển 3 trụ cột là công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp và du lịch.

Về xác định các “Hành lang kinh tế”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giữ nguyên theo dự thảo nhưng cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là phát triển hành lang kinh tế ven biển, thứ hai là hành lang kinh tế Bắc - Nam, cuối cùng là hành lang kinh tế trung tâm.

Về “Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh và hoàn thiện phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn 2021 - 2025 trước ngày 30 - 6 để làm cơ sở tích hợp vào quy hoạch chung. Sở Tài nguyên và Môi trường phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên số 1 trong nửa sau của tháng 6. Đồng chí cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung quy hoạch để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4.jpg
Đại diện Sở Y tế trình bày tờ trình tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Sở Y tế trình bày tờ trình để đề nghị HĐND tỉnh ban hành “Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” để các đại biểu thảo luận.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ý kiến và mức giá thu dịch vụ xét nghiệm theo các trường hợp liên quan; đồng thời Giao Sở Y tế hoàn thiện lại tờ trình theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, để trình xin ý kiến HĐND tỉnh.

5.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thảo luận tại phiên họp.

Phiên họp cũng thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung liên quan đến các dự thảo tờ trình để HĐND tỉnh xem xét ban hành 2 nghị quyết về: “Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và “Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Sở Tư pháp trình bày.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị không trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết cho nội dung thứ 2 là “Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Nguyên nhân là do phạm vi và số đối tượng thụ hưởng không lớn, nếu hỗ trợ hàng năm cũng chỉ ở mức hàng chục triệu đồng, không nên ban hành thành chính sách hỗ trợ. Để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cân đối dự toán hằng năm để phân bổ cho Sở Tư pháp thực hiện hỗ trợ.

Với nội dung dự thảo tờ trình thứ nhất là “Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp căn cứ các ý kiến để hoàn thiện lại nội dung tờ trình trên cơ sở bổ sung thêm yêu cầu của Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ giao UBND cấp tỉnh xây dựng chính sách này. Tờ trình cũng cần làm rõ hơn một số nội dung như: Điều kiện được hỗ trợ; đối tượng áp dụng, người được hưởng chính sách phải có quyết định phân công của Chủ tịch UBND cấp xã; quy định rõ nhóm đối tượng cần được giúp đỡ và nhóm đối tượng giúp đỡ; làm rõ trường hợp người được giao giúp đỡ nhưng không hoàn thành nhiệm vụ…

6.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại phiên họp.

Trong khuôn khổ phiên họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất “Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đó, ngày 11-10-2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số123/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 31.795,1 tỷ đồng. Đến nay, có 9 dự án không có nhu cầu sử dụng hết vốn phân bổ, với tổng số vốn còn dư là 117,211 tỷ đồng. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh để thảo luận, đề xuất phương án điều chỉnh vốn, bổ sung nguồn vốn còn dư để thực hiện nhiều dự án quan trọng khác.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận và căn cứ các quy định của pháp luật, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đề nghị điều chỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét.

7.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự thảo Tờ trình “đề nghị ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025” do Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị; Tờ trình”về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chuẩn bị; Tờ trình "đề nghị ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Sở Tài chính chuẩn bị…

Qua thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị soạn thảo bổ sung nhiều nội dung, sớm hoàn thiện các tờ trình để trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết triển khai.
Nguồn: Baothanhhoa.vn

Truy cập
Hôm nay:
108
Hôm qua:
1528
Tuần này:
4496
Tháng này:
24332
Tất cả:
1477878