Kết quả công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt công tác phát triển đảng viên mới. Trong đó, đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021, yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung cao cho công tác phát triển đảng, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên khu vực các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, với phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm và cả nhiệm kỳ cho các đảng bộ trực thuộc, phấn đấu hàng năm toàn tỉnh kết nạp từ 3.800 đảng viên trở lên.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; ngày 05/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, với mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên mới hàng năm của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên, tương ứng từ 7.000 - 9.300 đảng viên; bình quân hàng năm kết nạp từ 8.000 đảng viên mới trở lên. Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 861-CV/TU ngày 18/11/2022 giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, phấn đấu giai đoạn 2023-2025 kết nạp 24.360 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 380 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 26.492 quần chúng; 212 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 14.154 đảng viên; kết nạp được 23.596 đảng viên mới. Cơ cấu đảng viên mới chuyển biến tích cực; có 14.866 đảng viên mới là đoàn viên thanh niên, chiếm 63%; 12.839 đảng viên là Nữ, chiếm 54,4%; 4.174 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 17,7%; 520 đảng viên theo tôn giáo, chiếm 2,2%... Có 2.523 đảng viên là học sinh, 430 đảng viên là sinh viên, 1.495 đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp. Đảng viên trong khối doanh nghiệp có cơ cấu chủ yếu là công nhân, người lao động trực tiếp (khoảng 86,3%); lãnh đạo, quản lý, chủ doanh nghiệp chiếm tỉ lệ ít (khoảng 13,7%).

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng viên mới vẫn còn một số khó khăn, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở về nhiệm vụ phát triển đảng viên trong quần chúng là học sinh còn hạn chế, dẫn đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên chưa tương xứng với quy mô học sinh lớp 12 của tỉnh. Một số cơ quan, tổ chức, đoàn thể chưa quan tâm đổi mới nội dung, hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên nhằm phát hiện các nhân tố tích cực, gương mẫu, có thành tích, uy tín trong Nhân dân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn kết nạp vào Đảng. Công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế; số tổ chức đảng và đảng viên còn ít, chưa tương xứng với quy mô doanh nghiệp...

Văn phòng Tỉnh ủy

Truy cập
Hôm nay:
235
Hôm qua:
1270
Tuần này:
235
Tháng này:
41483
Tất cả:
2191258