Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc. Cả cuộc đời của Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng  và dân tộc Việt Nam; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người đã đi xa nhưng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá. Sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không những được Nhân dân Việt Nam mà Nhân dân thế giới thừa nhận bởi những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Và những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Một trong những nội dung tư tưởng của người sáng soi cho nhân dân ta, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên chính là Tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, Người là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo. Đó là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo nhưng bao trùm lên tất cả là tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân; Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, trở thành những con người có văn hoá, "tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân”.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ba bộ phận thống nhất biện chứng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Bởi vậy, khi triển khai học tập theo Bác, cần có nội dung toàn diện, đồng bộ cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và yếu tố khó lường, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đang ngày càng trở nên cấp bách. Theo đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, XIII đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã và đang trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đặc biệt, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn là nguồn sức mạnh to lớn, là vũ khí tư tưởng sắc bén trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nắm vững và vận dụng sáng tạo, linh hoạt quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai và thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thứ nhất, Bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc trong toàn Đảng bộ thường xuyên nghiên cứu, nắm vững các quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; tập trung vào nghiên cứu quán triệt nắm vững quan điểm của chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Công tác tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được chú trọng, nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Đảng ủy đã chỉ đạo bộ phận truyền thông xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn; Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cũng đã xây dựng được các kênh truyền thông chính thống trên website, facebook, zalo hoặc thông qua đội ngũ báo cáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục chính trị để lan tỏa thông tin về các đợt học tập nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Công tác dân chủ trong cơ quan luôn được phát huy đã khơi dậy, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí làm việc, môi trường học tập chủ động, sáng tạo, cởi mở trong nội bộ; mỗi cán bộ, giáo viên đều phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng, trí tuệ, thi đua sôi nổi dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt.

Thứ tư, Việc đăng ký sinh hoạt chuyên đề định kỳ có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Tại nhiều chi bộ các chuyên đề được chuẩn bị công phu, chu đáo, gắn với nhiệm vụ giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên trong nhà trường. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức đúng đắn, tích cực xây dựng kế hoạch cá nhân, xác định nội dung rèn luyện, phấn đấu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các tiêu chí phấn đấu cụ thể, gắn sát với chức trách nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, Việc rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức được Đảng ủy nhà trường triển khai phù hợp, sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của Nhà trường. Bên cạnh đó các hoạt động xã hội, các chương trình với ý nghĩa nhân văn được tổ chức thường xuyên và được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao như tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, công tác phòng chống dịch Covid 19, tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, ủng hộ đồng bào lũ lụt, trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học...

Thứ sáu, Phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm chiếu phim đã tổ chức các buổi chiếu phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tham gia tích cực các hội thi tìm hiểu về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Tuy nhiên việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ vẫn còn có một số hạn chế. Điều đó ảnh hưởng lớn đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Thứ nhất, Công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời; một số cấp ủy chi bộ chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong tham mưu cho Đảng ủy, còn thụ động, trông chờ ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện; vai trò cấp ủy phát huy chưa tốt có nơi tính chiến đấu chưa cao, phương pháp, tác phong, năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm của một số cấp ủy có mặt còn hạn chế.

Thứ hai, Công tác biểu dương các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc chưa kịp thời. Việc nhận khuyết điểm và chỉ ra khuyết điểm cho người khác chưa có tính tự giác, còn ngại va chạm. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các chi bộ với cán bộ đảng viên có lúc, có việc chưa quyết liệt.

Thứ ba, Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký các việc làm cụ thể trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn đơn giản, chung chung, chậm đổi mới, linh hoạt, mềm dẻo cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên.

Thứ tư, Việc lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chuyên đề của một vài chi bộ còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Những khó khăn, hạn chế nêu trên do những nguyên nhân khách quan và chủ quan đưa lại:

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả một số cán bộ quản lý các đơn vị vẫn còn chưa thấy hết tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do đó, thực hiện việc học tập và làm theo Bác còn thiếu tính nghiêm túc, đôi lúc còn mang tính hời hợt, đối phó, làm cho xong nhiệm vụ.

Công tác nêu gương còn chưa hiệu quả, còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị chưa thực sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chưa tích cực, chủ động đôn đốc đồng chí của mình, chưa tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ phận, đơn vị.

Từ thực tiễn triển khai công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:

Một là, cần phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, vai trò tham mưu của Bí thư các chi bộ.

Hai là, luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng, kỷ luật.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế nêu trên trong thời gian tới Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản:

Thứ nhất, Đảng ủy cần quyết liệt trong chỉ đạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị để cán bô, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để thực sự là những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa giỏi chuyên môn, vừa tâm huyết với nghề nghiệp, thương yêu học sinh, sinh viên, cảm thông chia sẻ với  người bệnh.

Thứ hai, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tập thể, cá nhân để chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác một cách hiệu quả nhất.

Thứ ba, phát huy tốt vai trò của đội ngũ Bí thư các chi bộ trong chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cần tiên phong, gương mẫu tích cực, chủ động, tự giác trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người phù hợp với đặc điểm của từng cá nhân, đơn vị.

Có thể nói học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh đã và đang trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, người lao động trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn khắc ghi lời dạy của Bác để phấn đấu xây dựng nhà trường xứng đáng là cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiến sĩ Mai Văn Bảy -Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Truy cập
Hôm nay:
1357
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11223
Tháng này:
30773
Tất cả:
2124535