Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 12/3/2012 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU đã đạt được một số kết quả quan trọng:

     Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện đến các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản về quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; đánh giá tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định, đúng thẩm quyền.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực

Nghị quyết 04-NQ/TU, xác định vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quy định của Đảng, từng bước đổi mới nội dung trong công tác cán bộ, bao gồm: Đổi mới về đánh giá cán bộ; đổi mới nội dung quy hoạch cán bộ; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát cán bộ…, trong đó xác định công tác điều động, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ

Công tác đánh giá cán bộ được xác định là khâu tiền đề quan trọng trong công tác cán bộ: Công tác đánh giá tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Đảng bộ Khối thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, căn cứ các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCS đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trên các lĩnh vực: Đánh giá định kỳ hằng năm; đánh giá trước khi giới thiệu ứng cử, trước khi hết nhiệm kỳ đại hội…Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ được thực hiện công tâm, dân chủ, khách quan, việc đánh giá đã gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng năm tập thể cấp ủy và cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%.
Công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ được triển khai đồng bộ, bảo đảm phương châm vừa “mở” vừa “động” và liên thông, khắc phục được tình trạng khép kín, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ dần được nâng lên (chiếm 32,5%). Nguồn quy hoạch cơ bản bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi và được tiến hành công khai, dân chủ, đồng bộ từ khâu quy hoạch, định kỳ thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch, quản lý quy hoạch, trên cơ sở kết quả quy hoạch để đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo nhiệm kỳ.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng là công việc hệ trọng của Đảng và Nhà nước, vì vậy cần được tiến hành một cách khoa học, thận trọng, thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn, chuyên môn sâu và có đạo đức cách mạng trong sáng: Trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp căn cứ nguồn quy hoạch đã được phê duyệt và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từ năm 2012 đến nay, cán bộ, đảng viên được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo chỉ tiêu của tỉnh và chỉ tiêu theo hệ thống của ngành ngày càng tăng (trong đó có 2157 đồng chí học cao cấp lý luận). Sau đào tạo, bồi dưỡng đã tạo được nguồn cán bộ tại chỗ, thuận lợi cho việc phân công, bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm, đồng thời tạo nguồn đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý: Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, có sự thống nhất giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo chuyên môn, bước đầu đã đổi mới về phương pháp, cách làm, hạn chế sự tùy tiện của không ít cấp ủy cơ sở và người đứng đầu về công tác cán bộ. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ với các sở ban ngành cấp tỉnh trong thực hiện quy trình về công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ hơn (Từ năm 2012 đến nay có 547 đồng chí và 557 lượt cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối được các cơ quan có thẩm quyền tham gia ý kiến nhận xét trong quá trình đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo quản lý…).
Công tác điều động, luân chuyển cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Trong quá trình tổ chức thực hiện đã quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự thảo luận, thống nhất về kế hoạch, danh sách cán bộ luân chuyển giữa lãnh đạo và cấp ủy, phát huy được trí tuệ tập thể. Căn cứ vào năng lực của từng cán bộ để điều động luân chuyển giữa các phòng, ban, trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống quản lý của ngành, các đồng chí được điều động, luân chuyển đều phát huy được năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một số đồng chí được bố trí, sắp xếp chức vụ cao hơn sau luân chuyển. Một số đơn vị thực hiện tốt như: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh...
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị: Các cấp uỷ đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cán bộ trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước để xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng. Các quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác cán bộ luôn được quan tâm, chú trọng đa số cấp ủy chấp hành nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ; nguyên tắc Đảng trong lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc; vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác cán bộ luôn được phát huy; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định; việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn chức danh, đúng thẩm quyền đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong giai đoạn cách mạng mới, cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao như văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, nâng cao nhận thức, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Hai là, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, nhận xét tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng thực chất, công tâm, khách quan gắn trách nhiệm của người đứng đầu với những ưu điểm, hạn chế, yếu kém của tập thể. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; lấy phiếu tín nhiệm khi có yêu cầu đối với lãnh đạo cấp ủy theo Quy định của Bộ Chính trị.
Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đúng cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cán bộ; kết hợp chặt chẽ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ đủ tiêu chuẩn với việc kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ thiếu về phẩm chất và năng lực; thực hiện tốt chế độ quản lý cán bộ; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu.
Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát nắm bắt những vấn đề lịch sử chính trị, chú trọng nắm tình hình và giải quyết những vấn đề chính trị nếu có phát sinh ở cán bộ, qua đó nắm chắc tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ; tiến hành quản lý hồ sơ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị khi thực hiện công tác quy hoạch, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với cán bộ.
Năm là, các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất về công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định, chú trọng giải quyết ngay từ cấp cơ sở.

Mai Quỳnh Nga - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


 

Truy cập
Hôm nay:
89
Hôm qua:
1528
Tuần này:
4477
Tháng này:
24313
Tất cả:
1477859