Thực tiễn, kinh nghiệm trong việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cơ sở

Tham dự Hội thảo “Thực tiễn và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”. Tôi xin tham luận nội dung về thực tiễn, kinh nghiệm trong việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cơ sở, như sau:

1. Nhận thức về vấn đề nghiên cứu

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, nơi trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng đó, đòi hỏi phải thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng. Quan điểm đó đã được thể hiện trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về ”Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số28-NQ/TW ngày 17/11/2022của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Vềtiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” và Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chương trình số 13-CTr/TU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIXvề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: “Thành công của Đại hội không phải là thông qua được Nghị quyết, bầu Ban Chấp hành mới, quan trọng hơn, sắp tới phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu cần tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; trong đó, phải đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm “khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại”; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, đi vào nền nếp, nhất quán từ Trung ương đến cơ sở sao cho phù hợp với từng đối tượng; chú trọng chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT luôn xác định nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng; đã nhanh chóng, kịp thời triển khai nghị quyết và các quy định của cấp trên đến toàn thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo nên những chuyển biến rõ rệt về chất và lượng.

2. Thực tiễn và kinh nghiệm                

2.1.Về thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi:

Công tác học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng quan tâm về chất lượng báo cáo viên tham gia báo cáo nghị quyết, mời báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn sâu sắc để truyền đạt nghị quyết. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, điểm mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm cơ sở để đảng ủy cơ sở triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Đội ngũ cán bộ đảng viên của Sở có trình độ văn hóa, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn cao; có nhiều đảng viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị. Đối với nhiều cán bộ, đảng viên, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi người. Chính vì vậy, đội ngũ này đã chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin và nghiêm túc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Khó khăn

Khó khăn trước hết là điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị trực tuyến chưa thực sự bảo đảm; Hội trường nhỏ nên số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động triệu tập bị hạn chế.

Số lượng các văn bản được ban hành khá nhiều, ngoài Nghị quyết Đại hội của Đảng, còn có các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,... Hầu hết các văn bản đều có yêu cầu phải được phổ biến đến đảng bộ, chi bộ. Vì vậy, các cấp ủy trực thuộc phải lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị nên hiệu quả quán triệt Nghị quyết chưa cao.

2.2. Kết quả, hạn chế

- Kết quả:

Ngay sau khi chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, căn cứ hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đều xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được tham gia học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết qua sóng phát thanh truyền hình, qua Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức và các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị tổng kết, hội nghị giao ban, các hội nghị chuyên môn, đoàn thể …. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc thường xuyên triển khai đến cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt thường kỳ.

Công tác tuyên truyền nội dung các nghị quyết được Đảng ủy Sở - Lãnh đạo Sở quan tâm triển khai, xem đây là công việc thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; Được các chi bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứ, người lao động một cách nghiêm túc thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các buổi họp, giao ban của chi bộ, đăng tin bài về triển khai thực hiện nghị quyết trên Website của Sở; Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Đảng bộ được nắm bắt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững và nhận thức sâu sắc về nội dung các nghị quyết, thống nhất về ý chí và hành động, gắn việc triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của cá nhân với việc thực hiện mục tiêu các nghị quyết đã đề ra.

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng ủy Sở đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ trọng yếu, những khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách tại cơ quan, đơn vị; đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ đã tiếp thu, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hạn chế

 Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của việc triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng; chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; coi nhẹ việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Tinh thần, thái độ học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc, vẫn còn tình trạng học đối phó cho xong ảnh hưởng đến hiệu quả việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc còn chưa sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị nên thường thiếu tính định lượng, khó thực hiện. Khâu tổ chức thực hiện còn viết chung chung, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chưa rõ ràng, cụ thể. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động rồi nhưng công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến chưa nhiều; ít kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho sát với diễn biến của tình hình thực tế của đơn vị nên chương trình hành động còn ít khả thi.

2.3. Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cơ sở

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, quán triệt nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng với chức trách nhiệm vụ của đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Việc nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc rất lớn ở khâu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Đây là một trong những yếu tố có tính quyết định. Thực tế nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã rất chú trọng vấn đề này nên đã tạo được những chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện nghị quyết, tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra vẫn còn nhiều lúng túng, bất cập.

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn; phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh chung chung.

3. Những yêu cầu và giải pháp quan trọng, trước mắt

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng sao cho có hiệu quả được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng, đặc biệt ở cơ sở còn khó khăn, lúng túng. Để góp phần khắc phục thực trạng nêu trên, Đảng uỷ Sở cần thực hiện tốt một số yêu cầu và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; theo đó, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết thuộc về cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thủ trưởng các đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi vị trí công tác phải chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững nội dung, tinh thần của văn bản, nghị quyết, nhất là nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Hai là, chuẩn bị và tổ chức thật tốt quy trình học tập theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trong hội nghị triển khai phải làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết, những vấn đề cơ bản, chủ yếu và mới;

Ba là, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết; những nội dung, những điểm mới của nghị quyết cần gắn với thực tiễn của đơn vị, nhất là các vấn đề bức thiết đặt ra; nội dung học tập, quán triệt cần tập trung vào những vấn đề hết sức cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; coi trọng liên hệ tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, giải đáp thắc mắc nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng...

Bốn là, tùy theo nội dung, tính chất của từng nghị quyết, chỉ thị và yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên để lựa chọn hình thức quán triệt, học tập phù hợp, linh hoạt, như thếcán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động mới nắm bắt, nhận thức tốt và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở đơn vị.

Năm là, chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách rõ ràng, thiết thực, khắc phục tối đa những hạn chế mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra: “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế; năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, làm cho pháp luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp”. Cần bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết theo phương châm “kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”, bởi những kết quả đạt được trên thực tế chính là thước đo chính xác nhất cho việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Kết quả nghiên cứu, học tập và thực hiện chương trình hành động phải được coi là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Cao Văn Cường, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Truy cập
Hôm nay:
1301
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11167
Tháng này:
30717
Tất cả:
2124479