Một số kết quả hoạt động công tác quý I năm 2024

Quý 1 năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, BCH Đảng bộ Khối, các cấp ủy đảng trong Khối đã chủ động tranh thủ mọi cơ hội, điều kiện, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực để thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 và công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; qua đó góp phần cùng cả tỉnh đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như:

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 11/01/2024 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 làm căn cứ để các cấp ủy đảng, đoàn thể trong Khối xây dựng chương trình, nghị quyết, kế hoạch của mình thực hiện năm 2024. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã cụ thể hoá Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 thành 50 nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết phải lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành 05 nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo 100% các ban xây dựng đảng, đoàn thể trực thuộc ban hành chương trình, nhiệm vụ năm 2024 theo hướng góp phần lớn vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. 

Nhìn chung, trong quý 1/2024 các cấp uỷ cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình công tác năm 2024; dự thảo có chất lượng các văn bản phục vụ nội dung, chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước được giao, trong quý I đã hoàn thành 9.429/11.014 nhiệm vụ được giao (đạt 99,8%). Cấp ủy các doanh nghiệp trong Khối chủ động lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất, kinh doanh. Kết quả, tổng doanh thu ước đạt 14.531,44 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 279,77 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, với mức thu nhập bình quân 9,77 triệu đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, BHXH, BHYT, BHTN; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với số tiền huy động  6,07 tỷ đồng; góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Song song, với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu. Đến ngày 30/3/2024, có 87/121 đơn vị đăng ký khai trương, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 71,3%); 63 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 52,1%), 31 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn kiểu mẫu (đạt 25,6%).

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới: Quý 1 năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng tổ chức 02 hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua 117 điểm cầu cơ sở cho trên 11.675 lượt người tham gia; đã phối hợp tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 của tỉnh ở 17 điểm cầu, 103 đơn vị tổ chức học tập qua sóng phát thanh truyền hình với hơn 20 nghìn người tham gia. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành và doanh nghiệp; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 325 quần chúng ưu tú (đạt 40,62% chỉ tiêu NQ); 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 145 học viên.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023 và đăng ký thi đua năm 2024; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc và các quy chế, quy định về công tác cán bộ phù hợp với quy định mới của Trung ương, của tỉnh; ban hành kế hoạch, hướng dẫn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tiến hành đánh giá, tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phân công các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ Khối dự sinh hoạt chi bộ. Tham gia ý kiến nhận xét 11 cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Quyết định chuẩn y kết quả bầu các chức danh lãnh đạo cấp ủy cơ sở, UBKT cơ sở cho 09 đồng chí; cho thôi ban chấp hành đảng bộ; thôi Ủy viên UBKT, phó CN UBKT đảng ủy 02 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đã thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 185 đảng viên. Quyết định kết nạp 181 đảng viên mới (đạt 30,16% chỉ tiêu), công nhận đảng viên chính thức cho 108 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 139 đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024 cho 14 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường: Cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra hai cấp đã xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo đúng tiến độ. Quý 1/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại 05 đơn vị; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên; tham gia Đoàn Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong quý, toàn Đảng bộ có 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật (khiển trách 02 đảng viên, khai trừ 08 đảng viên); đình chỉ sinh hoạt Đảng 02 đảng viên, cho trở lại sinh hoạt đảng 03 đảng viên. (4) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các đoàn thể tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trực thuộc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức ở cơ sở và phát triển đoàn viên, hội viên; tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong quý I/2024; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quý I/2024 vẫn còn một số hạn chế đó là: (1) Công tác phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với lãnh đạo chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều sản phẩm công nghiệp mới; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản lượng giảm so với cùng kỳ. (2) Một số chỉ tiêu thành phần trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn thành kế hoạch. Một số bệnh viện có thời điểm còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm. Một số doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh đạt thấp. (3) Một số cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận thiếu cụ thể, không rõ nhiệm vụ, chưa sát thực tiễn của đơn vị; chưa ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023; chế độ, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều chuyển biến tích cực, sinh hoạt chuyên đề chưa được chú trọng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2024trong thời gian tới các cấp ủy trong toàn Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 đã đề ra. Cụ thể là:

Một là, Quan tâm chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội các tổ chức đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã quyết nghị. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 theo chương trình, kế hoạch đã ban hành từ đầu năm; trọng tâm công tác lãnh đạo vào việc phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; đề xuất những giải pháp hữu hiệu với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, đúng quy định góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động. Bên cạnh đó, cần đảm bảo các công việc, nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo thông sut, hoàn thành đúng kế hoạch được giao; tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong từng nhiệm vụ; quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các luật, nghị định mới ban hành tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, cơ quan, đơn vị văn hoá, an toàn, làm chủ.

Hai là, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng: (1) Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả việc học tập và đăng ký làm theo Bác; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, ngành và doanh nghiệp. Quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả 03 chương trình trọng tâm Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; phấn đấu vượt chỉ tiêu bồi dưỡng kết nạp đảng và bồi dưỡng đảng viên mới. Tích cực tham gia các Cuộc thi, hội thi, hội thảo do cấp ủy cấp trên triển khai. (2) Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 93-KH/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối về thực hiện quy định của cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. (3) Tổ chức đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 81-KL/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối; kịp thời tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Theo dõi, kịp thời nắm tình hình, thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; chủ động phát hiện và kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo. (4) Quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chuyên môn và giám sát, phản biện xã hội; chủ động, có trách nhiệm tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu, giai đoạn 2019 - 202; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu.
Nguyễn Xuân Dương - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
1371
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11237
Tháng này:
30787
Tất cả:
2124549