Định hướng công tác tuyên truyền tháng 03 năm 2023

1. Tuyên truyền kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
2. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; việc học tập, quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XIII); thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tuyên truyền kết quả 03 năm khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
3. Tuyên truyền công tác quản lý về thị trường, giá cả, các hoạt động văn hóa, lễ hội; tuyên truyền thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 896-CV/TU ngày 27/12/2022; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ...
4. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3); Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); Ngày kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam (12/3); Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3)… và các ngày lễ, kỷ niệm khác.
Truy cập
Hôm nay:
531
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4600
Tháng này:
25608
Tất cả:
1977473