Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2023

1. Tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các cấp, các ngành, trọng tâm là kết quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

2. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”; đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2023); 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 -01/8/2023); 76 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ và một số ngày lễ, kỷ niệm khác.

3. Tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết và chương trình hành động của các cấp ủy đảng.

4. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè trên người, gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai; các biện pháp phòng, chống cháy rừng; công tác đảm bảo an toàn giao thông; tiết kiệm, sử dụng năng lượng điện hợp lý trong mùa nắng nóng; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của tỉnh.

5. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng: Kỷ niệm 46 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2023); 63 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2023); 36 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2023); 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2023); 69 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2023); 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2023)...
BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Truy cập
Hôm nay:
783
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11746
Tháng này:
24841
Tất cả:
2229109