Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2023

1. Tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng. Tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”. Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp Quý II năm 2023; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội (khóa XV).

3. Tuyên truyền, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả triển khai, thực hiện 03 chương trình trọng tâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu” và chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận “Về bảo bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023”. Tuyên truyền kết quả Vòng thi Cụm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023.

4. Tuyên truyền về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh: Luật Đất đai là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội, do đó, việc lấy ý kiến Nhân dân là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 tới đây (tháng 5/2023). Tuyên truyền khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật. Tuyên truyền về 03 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

5. Tuyên truyền việc nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2023: 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2023); 205 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/5/2023); 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2023); 78 năm Ngày chiến thắng chủ nghĩa Phát xít (09/5/1945-09/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Nam (19/5/1941-19/5/2023); 64 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2023); 78 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5/1945-22/5/2023)…

Truy cập
Hôm nay:
303
Hôm qua:
1270
Tuần này:
303
Tháng này:
41551
Tất cả:
2191326