Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2023

1. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh và Đảng ủy Khối; tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV; kết quả Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX).

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

- Tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

- Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần tại Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

- Các văn bản mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

3. Tuyên truyền, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận diện và xử lý tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh, vụ việc phức tạp, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động, gây rối an ninh trật tự…Công tác tuyên truyền cần gắn với việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...góp phần ổn định đời sống Nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 11/2023: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023); 83 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2023); 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023); 203 năm Ngày sinh Phridrich Ăngghen (Friedrich Engels) (28/11/1820 - 28/11/2023)…

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

Truy cập
Hôm nay:
938
Hôm qua:
1397
Tuần này:
11901
Tháng này:
24996
Tất cả:
2229264