Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối

Nội dung sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Trang thông tin điện tử ĐUK đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, góp phần hình thành phong cách, nề nếp trong chuyển đổi số ở Đảng bộ Khối.

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối là kênh thông tin tuyên truyền, cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên mạng Internet theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng; tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản về công tác xây dựng Đảng; các văn bản về chính sách, pháp luật mới ban hành của Nhà nước.

Hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chuyển đổi số; Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Thanh Hóa” và Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trong thời gian qua đã đạt được những kết quả như sau:

1, Đã triển khai nhiều nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cấp ủy đảng, nhằm tạo sự chuyển mạnh mẽ trong đổi mới tư duy, tác phong công tác, lề lối làm việc.

2, Phát triển hình thức văn phòng điện tử, làm việc từ xa; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

3, Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của tỉnh; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và nhiều hoạt động nổi bật khác.

Từ khi lập website Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh (năm 2010), website Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (năm 2013)sau khi hợp nhất 02 Đảng bộ Khối đến nay, theo thống kê sơ bộ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đã thu hút được 950.573 lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin, bình quân 880 lượt/ngày; tổng số tin bài tính từ 13/01/2021 đến nay là 158 tin, bài, trong đó: Cán bộ, đoàn viên Cơ quan tham gia viết 62 tin, 16 bài tuyên truyền, triển khai công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; cộng tác viên của các đơn vị trong Khối tham gia viết 13 tin, 20 bài; quản trị website link 47 tin từ  Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Tạp chí Kiểm tra - Cơ quan UBKT Trung ương và các báo điện tử khác (được phép khai thác) đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối. Các tin, bài được xử lý theo đúng quy trình kiểm duyệt, biên tập và đăng tin.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Một số banner có tiêu đề nhưng không có nội dung và hình ảnh đi kèm.

- Giao diện không hấp dẫn, không thu hút được người xem.

- Khả năng tương tác giữa Đảng ủy Khối với cơ sở, cán bộ đảng viên thông qua hệ thống Trang thông tin điện tử rất yếu, hầu như không có.

- Mục phát hành văn bản chưa đầy đủ danh mục.

- Bài viết chuyên sâu mang tính học thuật của công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối quá ít, chủ yếu là tin hoạt động của các Ban, Đoàn thể và TCCSĐ trực thuộc, chất lượng hình ảnh chưa đảm bảo kỹ thuật. Một số đoàn thể chưa tích cực tham gia viết tin, bài như: Hội CCB Khối, CĐVC tỉnh. Tính đến nay cán bộ, đảng viên cơ quan tham gia viết tin, bài đạt 78% so với quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối.

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ KHỐI

Một là, Các thành viên Ban biên tập website tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công.

Hai là, Tập thể các Ban,Đoàn thể, cá nhân thường xuyên truy cập website, rà soát các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện, gửi đến Ban biên tập website để được xử lý; tích cực cung cấp tin tức, bài viết, hình ảnh, thước phim phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối để cung cấp cho bạn đọc, trong đó tập trung vào các bài viết chuyên sâu đánh giá, phân tích trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, nâng cấp, chỉnh sửa, bổ sung thêm menu trên giao diện của trang thông tin điện tử (Có phụ lục kèm theo).

Bốn là, hàng năm có hình thức khen thưởng riêng đối với các cá  nhân có bài viết tiêu biểu về số lượng và chất lượng.

Năm là, Thủ trưởng Cơ quan tạo điều kiện cho ban biên tập (biên tập viên, quản trị viên) được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

 Để bảo đảm hoạt động hiệu quả Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, ngày 28 tháng 5 năm 2021 Văn phòng đã làm Tờ trình số 32-TTr/VPĐUK gửi đến Ban biên tập Website đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nâng cấp nội dung trên giao diện của trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối. Vậy kính đề nghị Ban biên tập Website cho ý kiến chỉ đạo để bộ phận Kỹ thuật - Quản trị triển khai thực hiện.

       Nguyễn Văn Thành - Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối

Truy cập
Hôm nay:
516
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4585
Tháng này:
25593
Tất cả:
1977458