Một số giải pháp thực hiện tốt văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối

Nội dung sinh chi bộ hoạt chuyên đề quý II năm 2021

1. Khái niệm và ý nghĩa của Văn hóa công sở

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra và trở thành nền tảng, sức mạnh của dân tộc trong quá trình dựng nước và giữa nước. Vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta luôn coi trọng văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển. Trong quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “... gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Đối với mỗi cơ quan, đơn vị, văn hóa công sở được coi là hệ thống các giá trị và các giá trị này được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo nên niềm tin giá trị về thái độ, cách ứng xử hay đơn giản chỉ là việc lựa chọn trang phục, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công sở của cán bộ, công chức và người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, văn hóa công sở là giá trị mà cơ quan, đơn vị tạo được về vật chất cũng như tinh thần trong quá trình hoạt động.

Văn hóa công sở được thể hiện trên các phương tiện như: giao tiếp, ứng xử; mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với nhau; giữa nhân viên với lãnh đạo; giữa nhân viên với người dân hay trang phục và cách bài trí công sở... Bởi thế mà mỗi cơ quan, đơn vị đều có những tiêu chí, nét văn hóa công sở riêng. Từ những nét văn hóa công sở đó, sẽ tạo thành sợi dây kết nối, gắn kết các thành viên trong cơ quan lại với nhau, tạo sự đồng thuận giữa nhân viên với lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan, đơn vị. Nên văn hóa công sở có sức ảnh hưởng lớn đến hiệu quả, mục tiêu, công tác điều hành và sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị đó. Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa công sở trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 . Các quy định của Chính phủ về văn hóa ứng xử là minh chứng cho sự quyết tâm của Chính phủ  xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí cải cách hành chính và chủ trương hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo tính nghiêm trang và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Có thể nói, việc xây dựng văn hóa công cở là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vững mạnh và minh bạch, hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Một số kết quả đạt được trong thực hiện văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối

Trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và thực hiện hiệu quả Văn hóa công sở; Cơ quan Đảng ủy Khối đã có nhiều chủ trương, giải pháp động viên cán bộ, công chức và người lao động nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện văn hóa công sở”. Kết quả đạt được cụ thể sau:

2.1. Về những kết quả đạt

a) Đối với Cơ quan Đảng ủy Khối

- Trong những năm qua, việc xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối văn hóa, kiểu mẫu nói chung và văn hóa công sở nói riêng đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; đạt được một số kết quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan.

- Hằng năm, Đảng ủy Cơ quan chỉ đạo Công đoàn Cơ quan phối hợp Thủ trưởng Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm; phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các ban, đoàn thể trong Cơ quan; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đề ra. Kết quả, trên 95% cán bộ, công chức và người lao động, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên. Thường xuyên tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công; Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cơ quan Đảng ủy Khối đã ban hành và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối.

- Hằng năm, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan, tổ chức các đợt nghỉ dưỡng, thăm quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh và thăm quan nước ngoài; hỗ trợ kinh phí may trang phục cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan. Tổ chức, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do các cấp, các ngành phát động; tổ chức các buổi sinh nhật cho cán bộ, công chức, người lao động có ngày sinh trong tháng; tạo điều kiện cho chị, em phụ nữ tham gia các hoạt động nhân dịp 8/3, 20/10 … Quan tâm đầu tư, sửa chữa cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị trong các phòng làm việc. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đều được trang cấp máy tính, máy in, kết nối internet, hệ thống điều hành tác nghiệp cơ quan Đảng phục vụ công tác; biển tên, biển phòng làm việc được trang cấp đầy đủ, đúng quy định. 

- Đã ban hành nhiều văn bản, quy định, quy chế để quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Đối với cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan

- Cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan cơ bản đã nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Cơ quan.

- Cán bộ, công chức và người lao động tham gia đầy đủ các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới do BTV Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ các đoàn thể tổ chức; các đợt, lớp học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn. (Tổng số cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan là 39 người. Trong đó: 37/39 người có trình độ chuyên môn đại học trở lên, 01 người trình độ chuyên môn Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ; 30/38 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị).

- Cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan luôn chú trọng đến việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ; kỷ cương; Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc; không gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của các TCCS Đảng trực thuộc, của đảng viên và người dân đến giao dịch ở Cơ quan, gương hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan luôn chú trọng thực hiện các chuẩn mức trong giao tiếp, ứng xử, nhất là việc thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức và người lao động do Cơ quan Đảng ủy Khối quy định.

- Đại đa số cán bộ, công chức và người lao động và gia đình đều gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của cấp ủy các cấp, chính quyền nơi cư trú. 

2.2. Một số tồn tại, hạn chế.

a) Đối với tập thể Cơ quan.

- Chưa kịp thời ban hành quy chế văn hóa công sở; chương trình, kế hoạch cụ thể để xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu theo quy định.

 - Hoạt động văn hóa, thể thao chưa được duy trì thường xuyên, chưa lan tỏa tới đông đảo cán bộ, công chức trong Cơ quan.

- Chưa kịp thời rà soát, bổ sung quy định về tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối. 

b) Đối với cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan

- Một số nội dung, hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu của Cơ quan văn hóa, kiểu mẫu, như: Việc chấp hành thời gian làm việc có thời điểm chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng đi muộn về sớm; trang phục công sở còn chưa thống nhất, đôi khi chưa đẹp; cán bộ, công chức chưa được trang cấp và đeo thẻ khi làm việc; chưa có sơ đồ cụ thể các phòng làm việc trong cơ quan; chưa có khu vực công cộng riêng để hút thuốc lá.

- Chất lượng công việc tham mưu cho lãnh đạo có lúc, có việc chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác phục vụ, vệ sinh cơ quan, phòng làm việc đôi lúc chưa ngăn nắp, sạch sẽ.

Những kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện các quy định về xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối văn hóa, kiểu mẫu thời gian qua; có một phần kết quả, hạn chế của việc thực hiện văn hóa công sở Cơ quan Đảng ủy Khối.

Xuất phát từ tình thực trạng trên, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp về thực hiện văn hóa công sở Cơ quan Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối văn hóa, kiểu mẫu.

3. Một số giải pháp về thực hiện văn hóa công sở Cơ quan Đảng ủy Khối

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về văn hóa công sở cho cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối, như: lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở cho cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của các ban, đoàn thể Cơ quan; để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình và từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định của Cơ quan, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức của cán bộ, công chức Cơ quan theo tiêu chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và ý thức chấp hành những nội quy, quy chế, quy định mà Cơ quan ban hành.

Hai là, sớm ban hành và thực hiện quy chế văn hóa công sở. Trong thời gian tới Thủ trưởng Cơ quan cần chỉ đạo Văn phòng tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở với những nội dung cụ thể, rõ ràng mang tính khả thi cao; có tiêu chí và biện pháp đảm bảo thực hiện để mọi người phấn đấu, có bản cam kết thực hiện của mỗi ban, đoàn thể Cơ quan; thưởng phạt công khai những người làm tốt và chưa tốt; có kiểm tra, tổng kết, đánh giá định kỳ. Đồng thời cần đưa ra thảo luận thường xuyên trong nội bộ cơ quan để mọi người dần có ý thức, trở thành nền nếp, thói quen, tác phong khoa học.

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Các tổ chức đoàn thể phải bám sát các tiêu chí, nội dung quy định cụ thể trong Quy chế văn hóa công sở; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy; chủ động phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động và gia đình; phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch;  v.v... Định kỳ hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện, trình Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan phê duyệt. Nội dung hoạt động cần hướng vào việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng, Cơ quan và đoàn thể trong sạch, vững mạnh; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, làm chủ

Bốn là, phải có sự thống nhất về nhận thức chung, coi việc thực hiện văn hóa công sở chính là một phần của nhiệm vụ cải cách hành chính và mỗi CBCC cũng cần nhận thức được thực hiện tốt văn hóa công sở và làm tốt nhiệm vụ, công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, Văn phòng đăng kỳ xây dựng và triển khai Đề án xây dựng phòng họp, hội nghị trực tuyến của các cấp ủy cơ sở; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, nhằm  đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo.

Năm là, văn hóa công sở bị ảnh hưởng rất nhiều từ người đứng đầu tổ chức, do đó, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan hành chính cần phải gương mẫu thực hiện Quy chế văn hóa công sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan.

Sáu là, Chú trọng đến việc phân công công việc phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo điều kiện việc nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ đoàn viên, hội viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối. Cần phải tạo ra môi trường làm việc thân thiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân xuất sắc, quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức.
Nguyễn Xuân Dương và Nguyễn Văn Thành- Chi bộ Văn phòng ĐUK

 

Truy cập
Hôm nay:
691
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4760
Tháng này:
25768
Tất cả:
1977633