Giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ

Với bất kỳ người dân Việt Nam nào thì Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, một tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Mặc dù đã đi xa nhưng Người đã để lại cho nhân dân ta một di sản vô cùng quý giá đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói “Người có tài mà không có đức là người vô dụng”, “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Điều đó cho thấy đạo đức là một trong những phẩm chất không thể thiếu được ở bất cứ ai, trong bất kỳ xã hội nào.

Trong quá trình xây dựng đất nước và phát triển doanh nghiệp, lớp lớp người lao động vẫn đang hết mình để thực hiện các mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; từ đó làm giảm sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, đoàn kết trong doanh nghiệp, tác động đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Do đó, việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự là cần thiết và tất yếu.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã quán triệt: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ mục tiêu là phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Để đạt được mục tiêu đó, cần gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ. 

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, được coi là “cánh tay nối dài” của Chính phủ trong việc thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, Chi bộ Tài chính kế toán giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu triển khai các biện pháp quản lý sử dụng vốn và điều hành dòng tiền an toàn hiệu quả trên toàn mạng lưới.

Tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh nói chung cũng như tại chi bộ Tài chính kế toán nói riêng, thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM đã được chi bộ thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua các đợt triển khai học tập của đảng bộ, các buổi sinh hoạt của chi bộ, cũng như lồng ghép vào các buổi giao ban chuyên môn. Tuy nhiên, kết quả đạt được là chưa cao, chưa phát huy được hết vai trò, lợi ích của việc học tập. Cụ thể đó là:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động vẫn chưa ý thức được hết ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chi bộ vẫn chưa cụ thể hóa được những nội dung của việc học tập một cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong chi bộ theo mô tả công việc đã được phân công.

- Sau mỗi đợt học tập hoặc qua sinh hoạt chi bộ, mặc dù đã có công tác tổng kết, đánh giá nhưng chi bộ vẫn chưa đưa ra được những tấm gương điển hình, tiên tiến để biểu dương và nhân rộng.

- Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ còn chưa thực sự chủ động trong việc tự học tập, tự nghiên cứu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó rút kinh nghiệm và phát huy hiệu quả trong công việc.

- Ngoài ra, trong doanh nghiệp vẫn còn cá nhân đi muộn - về sớm; trong công việc “ngại va chạm” chưa nỗ lực cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần “tự phê bình - phê bình” còn chưa cao…

Vậy thì, để thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đảng bộ cần thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII ở chi bộ. Từ đó, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhất là việc học tập phong cách quần chúng, mẫu mực, nêu gương của Người, coi đây là tiêu chuẩn cao nhất, sát nhất và gần nhất.

Hai là, đề ra những nội dung học tập cụ thể, thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ mình, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ vào nội dung chuyên đề hằng năm, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo Bác một cách cụ thể, rõ ràng, có kế hoạch, có lộ trình thực hiện. Đồng thời các đoàn thể đăng ký phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để học tập và làm theo gương Bác.

Ba là, thường xuyên xây dựng ý thức, trách nhiệm, thái độ và phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ để phát huy tốt việc học tập và làm theo Bác, đưa những nội dung học tập thành những việc làm thiết thực và tự giác của mỗi người. Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi lại mình, tự điều chỉnh chính bản thân mình sao cho phù hợp với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Bốn là, nâng cao ý thức tự học tập, tự nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mỗi cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên, liên tục. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Các nội dung tự học tập cần được đưa vào sinh hoạt chi bộ và trở thành nền nếp hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo kế hoạch của Đảng bộ, của chi bộ và cá nhân cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thiết phải xây dựng thói quen, ý thức tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, thông qua các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, mỗi chi bộ cần phải tiến hành tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đơn vị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực; kết hợp chặt chẽ giữa xây đi đôi với chống. Song song với việc giáo dục, tuyên truyền mọi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập, cần phải tích cực phát hiện các tấm gương điển hình tiên tiến, mẫu mực trong học tập, trong từng việc làm cụ thể, có sức ảnh hưởng lớn, làm cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương “người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sáu là, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả.

Qua 79 mùa xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho đất nước. Cho đến hơi thở cuối cùng, Người vẫn dốc lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc. Vậy mỗi người dân chúng ta không thể gắng hết mình để học tập và làm theo gương Bác được hay sao? Phát huy truyền thống của dân tộc, ngành Bưu điện nói chung và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn luôn luôn trung thành, dũng cảm, sáng tạo, tận tụy, nghĩa tình. Nhớ đến khi cả nước gồng mình chống dịch, những người con Bưu điện không quản ngày đêm, vẫn cần cù chịu khó trên mọi nẻo đường để chuyển những gói hàng thiết yếu đến tay người dân, vừa phải đảm bảo kịp thời, vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch; Lại nhớ đến những đêm 30 tết, thư đề khẩn hỏa tốc đã được người Bưu điện chuyển đến tay lãnh đạo các cấp kịp thời mà lòng tôi quá đỗi tự hào!

Cá nhân tôi là một Bí thư chi bộ, sẽ luôn cố gắng hết sức mình để tiếp thu, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời cùng với phòng Tài chính - kế toán thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp để chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng Đảng bộ Bưu điện tỉnh ngày càng phát triển, cùng hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Nhà thơ Tố Hữu viết:

“Vì sao? Trái đất nặng ân tình

Nhắc mãi tên Người: Hồ Chí Minh

Như một niềm tin, như dũng khí

Như lòng ân nghĩa, đức hy sinh.”

Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Việt Nam chúng ta tự hào có Bác, Bác sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người ngày càng khắc sâu trong con tim, khối óc của mỗi chúng ta. Chúng ta phải nhận thức đầy đủ nhất và sâu sắc nhất về vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn.

                                    Nguyễn Thị Linh - Đảng bộ Bưu điện tỉnh

Truy cập
Hôm nay:
1381
Hôm qua:
2077
Tuần này:
11247
Tháng này:
30797
Tất cả:
2124559