Phát huy vai trò của các cấp công đoàn thanh hóa Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, lý luận đã được Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ đầu trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngay từ khi Đảng còn chưa ra đời, năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh, “phải giữ chủ nghĩa cho vững”, “Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt” và chủ nghĩa chân chính, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin”. Không giữ vững chủ nghĩa thì không thể có phương hướng chính trị đúng, không thể vạch rõ đường lối và phương pháp cách mạng, chiến lược và sách lược cách mạng để tập hợp lực lượng, gây dựng phong trào, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh thực hiện lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề hệ trọng đầu tiên để giữ vững bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, liên quan trực tiếp, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng và kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định và chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Đặc biệt, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” một lần nữa khẳng định: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng, mở ra thời cơ, vận hội mới để phát triển, nhưng cũng đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, trong đó có đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn Thanh Hóa:
Lần đầu tiên, vấn đề nhiều tổ chức đại diện người lao động, bao gồm tổ chức Công đoàn và tổ chức đại diện người lao động được quy định và áp dụng tại Việt Nam (Bộ Luật Lao động 2019) dẫn đến sự tất yếu phải cạnh tranh, thu hút đoàn viên Công đoàn với tổ chức đại diện người lao động được thành lập ở cơ sở. Điều này làm thay đổi cơ bản nhận thức, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, giá trị cốt lõi, truyền thống của tổ chức Công đoàn đã được hình thành và khẳng định trong thực tế hơn 90 năm qua.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam đứng trước sự cạnh tranh với nhiều yếu tố bất lợi: Tổ chức đại diện của người lao động chỉ tập trung làm nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, nhiều trường hợp có sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước… trong khi tổ chức Công đoàn Việt Nam vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện của người lao động khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên, đồng thời phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động nên nguồn lực bị phân tán.
Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra rất nhanh chóng, với sự phát triển siêu tốc của Internet, mạng xã hội,... tạo nên “thể giới phẳng”, những thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm, đặt ra yêu cầu đòi hỏi đội ngũ CNVCLĐ phải tự thích ứng trong điều kiện mới, trong đó vấn đề lấy lợi ích làm động lực là xu thế mới đang dần trở thành phổ biến trong CNVCLĐ. Người lao động tăng nhanh về số lượng, nâng cao về trình độ, song giai cấp công nhân có dấu hiệu hụt hẫng, bất cập và phân hóa là những yếu tố sẽ tác động rất lớn đến tổ chức Công đoàn và chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Thêm vào đó là sự tồn tại, phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản và những khó khăn, thách thức cùng sự kéo dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường trên nhiều phương diện; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nạn tham nhũng, "lợi ích nhóm",... diễn ra còn nhiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ CNLĐ Thanh Hóa có những đặc điểm riêng, có khoảng trên 50% số lượng CNLĐ làm việc tập trung nhưng không sống tập trung. Sinh hoạt hằng ngày của những CNLĐ này vẫn gắn bó với gia đình, địa phương, chịu sự chi phối của của văn hóa làng xã. Về mặt tích cực, sẽ tiết kiệm chi phí cuộc sống, nâng cao tính bền vững trong việc gắn bó với doanh nghiệp, tuy nhiên đây là một trong những nguyên nhân làm giảm tính chuyên nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động. Phần lớn CNLĐ trên địa bàn tỉnh đều xuất thân từ nông thôn, chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của CNLĐ còn thấp so với yêu cầu phát triển của tỉnh và đang mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu lao động kỹ thuật giữa các bộ phận công nhân. Rõ nét nhất là tình trạng thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao. Ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của một bộ phận công nhân còn yếu.
Đời sống của đa số CNLĐ trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn: Cường độ lao động căng thẳng, đời sống vật chất chưa được đảm bảo, môi trường làm việc độc hại, quyền lợi chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, người sử dụng lao động không thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (chậm trả lương, tự ý thay đổi định mức lao động, xúc phạm, sa thải công nhân vô cớ, trốn tránh đóng BHXH, BHYT, BHTN, v.v...). Đời sống văn hóa, tinh thần thiếu thốn, tại các khu nhà trọ tập trung đông CNLĐ chưa có các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thể dục - thể thao, CNLĐ dễ bị lôi kéo vào lối sống buông thả, mắc các tệ nạn xã hội, kích động gây rối trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật..v.v…Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, để lại hậu quả lâu dài và làm thay đổi kết cấu chuỗi cuung ứng sản xuất toàn cầu, mất việc làm là một nguy cơ mà người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp trong các ngành sản xuất, như may mặc, giày da, điện tử - vốn là ngành xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu trên địa bàn tỉnh.
Sự phát triển và phổ biến của Internet cũng như các nền tảng truyền thông mạng xã hội đặt ra thách thức mới về tình trạng mất kiểm soát thông tin, kích động trực tuyến, tin tức giả mạo, độc hại...Mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên MXH do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Các thế lực phản động đang ráo riết tổ chức hoạt động, câu kết, kích động, mua chuộc, lừa gạt, đào tạo, huấn luyện người chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam, cố tình gây khó khăn, trì hoãn công tác tuyên truyền, vận động thành lập Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Việt Nam, đợi cơ hội thành lập tổ chức đại diện của người lao động...Bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, …chúng đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các Đài phát thanh - truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta.v.v...
Trước những khó khăn, thách thức của tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trong thời kỳ hội nhập, Đảng, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã hết sức quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn, trong đó trọng tâm là nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức pháp luật cho giai cấp công nhân trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 20/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 10b/NQ-TLĐ, ngày 12/01/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ, ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức pháp luật, tác phong làm việc công nghiệp cho CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030” ..v.v...
Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
Trên tinh thần nhận thức sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; dự báo những nguy cơ, thách thức; xác định công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam là nhiệm vụ tất yếu và đặc biệt quan trọng, nhất là khi nước ta chính thức tham gia các Hiệp định thương mại tự do trong quá trình hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch với tổ chức Công đoàn.
Để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thanh Hóa cần tăng cường thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.
Hai là, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của người lao động; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức pháp luật cho CNVCLĐ, đặc biệt là đội ngũ CNLĐ tại các doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt chú trọng tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất và thượng lượng thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.
Ba là, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ để có biện pháp giải quyết, uốn nắn những lệch lạc, sai trái. Kịp thời phát hiện đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, đình công trái pháp luật để gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới hướng vào đội ngũ CNVCLĐ, đặc biệt là lực lượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, răn đe đối tượng vi phạm pháp luật, nâng cao cảnh giác, tăng sức “đề kháng” cho CNVCLĐ khi tiếp cận thông tin; vô hiệu hóa các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, giúp chúng ta giành được thế chủ động trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền. Duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên Website Công đoàn Thanh Hóa.
Bốn là, xây dựng, phát triển lực lượng nòng cốt tại LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đồng cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35 Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ), Tổ giúp việc, Nhóm Cộng tác viên 35 (gọi tắt là lực lượng 35 của LĐLĐ tỉnh) tham mưu tích cực cho Ban chỉ đạo 35 của Tỉnh trong việc thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài trên những trang mạng này (có thể là tên thật hoặc nickname, bút danh); đề xuất biện pháp kịp thời xử lý. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh.
Năm là, dành nguồn lực và cơ chế tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với tổ chức Công đoàn. Kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần quan tâm công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo về đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn chúng ta đã đàm phán, ký kết tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới (FTA). Trên cơ sở đó, đánh giá những tác động của bối cảnh mới đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam, nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới; về vị trí, vai trò của công đoàn và những bài học kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế.
Nguyễn Minh Cảnh
UV BTV, TB Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
Truy cập
Hôm nay:
494
Hôm qua:
1770
Tuần này:
4563
Tháng này:
25571
Tất cả:
1977436